fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

Sankcje za niezłożenia sprawozdania finansowego

Dokumenty finansowe, w tym m.in. sprawozdanie finansowe jednostki, powinny zostać złożone we właściwym rejestrze sądowym w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego ciąży na kierowniku jednostki, a jak wynika z praktyki, nie wszyscy kierownicy jednostek są świadomi nałożonego na nich ustawowego obowiązku.

Dowiedz się więcej

Zarzut pokrzywdzenia wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

We wprowadzonym na mocy SPECustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej jako: „Specustawa”) uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ustawodawca przewidział instytucje uchylenia skutków dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli (art. 18 Specustawy). W uzasadnionych przypadkach, m.in. wierzyciel…

Dowiedz się więcej

Treści i usługi cyfrowe – przedsiębiorco przygotuj się na zmiany

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, 1 stycznia 2022 roku upływa termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (dalej jako „Dyrektywa”), której celem jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

Dowiedz się więcej

Dłużnik bez majątku – sytuacja bez wyjścia? Skarga pauliańska w praktyce

Zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej dłużnik odpowiada za swoje zadłużenie całym swoim majątkiem. Niestety niewypłacalny dłużnik to częsta sytuacja, która wychodzi na jaw w trakcie odzyskiwania swoich należności przez wierzyciela. Zdarza się również tak, że nieuczciwy dłużnik, żeby uniemożliwić skuteczne odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela, zaczyna wyzbywać się swojego majątku.  Czy są zatem prawne środki, które pomogą zaradzić takim praktykom? Na pomoc wychodzi instytucja…

Dowiedz się więcej
,

RODO – co z ta zgodą przedsiębiorco?

Myśląc o danych osobowych i ich przetwarzaniu pierwszym słowem, które przychodzi na myśl w odniesieniu do tych pojęć, jest „zgoda” na przetwarzanie danych. Zapisy o zgodach na przetwarzanie danych osobowych zdominowały, po wejściu w życie RODO, treści stron internetowych, pojawiające się na naszych ekranach pop-up’y, czy nasze skrzynki e-mail. Zatem, czy naprawdę w każdym przypadku zbieranie przez administratorów danych tych zgód, jest konieczne i uzasadnione przepisami?

Dowiedz się więcej
,

ALERT PRAWNY!!!

Informujemy, iż 18.10.2021 r. został podany do wiadomości rządowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów – „whistleblowers”. Jest to długo wyczekiwany akt prawny w zakresie wdrożenia do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jego publikacja ma o tyle istotne znaczenie, iż termin na implementację Dyrektywy do systemów prawnych państw członkowskich UE mija już 17 grudnia 2021!

Dowiedz się więcej
,

Czy pracodawca ma możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID 19 dla swoich pracowników?

Pracodawcy nadal z niecierpliwością czekają na zapowiadane przez ustawodawców wdrożenie regulacji prawnych umożliwiających weryfikację stanu zaszczepienia pracowników przeciwko Covid 19 czy też nawet i skierowanie pracownika na takie szczepienie. Mimo licznych zapowiedzi, pomimo, iż czwarta fala pandemii stała się już faktem, nadal nie mamy udostępnionego chociażby projektu takich przepisów. Czy zatem bazując na aktualnych rozwiązaniach prawnych, pracodawcy mają możliwość jakiegokolwiek działania pozwalającego na ustalenie stanu zdrowia swoich pracowników dot. przebytego szczepienia czy zakażenia COVID 19 i ewentualnie wpłynięcia na ich decyzję, co do poddania się szczepieniu?

Dowiedz się więcej
,

Asysta Policji podczas wykonywania czynności służbowych – ważna regulacja dla całej branży wod-kan, o której mało kto wie?

  Dla pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a zwłaszcza osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze, jak również prawników zajmujących się bieżącą obsługą prawną tych podmiotów, podstawowym aktem prawnym, którego treść niektóre ze wspomnianych powyżej osób znają z pewnością na pamięć, jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa w kilkudziesięciu artykułach określa zasady i warunki…

Dowiedz się więcej
,

Porozumienia ograniczające konkurencję jako praktyki niezgodne z zasadą wolnej konkurencji.

Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków i ryzyk związanych z prawidłowym działaniem na rynku. Przepisami, które należy również brać pod uwagę są regulacje tzw. prawa konkurencji, czyli przepisy określające między innymi zakazy zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Ponieważ zawarcie takiego porozumienia może wiązać się dla przedsiębiorcy z ryzykiem nałożenia na niego wysokich kar przez UOKiK, zasadne jest szczegółowe analizowanie zachowań swoich jako przedsiębiorcy, oraz zachowań swoich kontrahentów i konkurentów (np. w zakresie zawieranych umów).

Dowiedz się więcej

ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?

  Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. wszystkie dokumenty (wnioski) składane do KRS powinny mieć formę elektroniczną. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Zapraszamy do przeglądu ogólnego kierunku zmian mających na celu elektronizacje postępowania rejestrowego.  Postępowanie przed sądem rejestrowym ma się odbywać wyłączenie w formie elektronicznej – wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-puap. UWAGA: wniosek w formie papierowej…

Dowiedz się więcej