fbpx

Newsy

Informacje prawne, artykuły, porady.

Kategorie

,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. IV

Po otrzymaniu decyzji warunkowej w terminie 3 miesięcy od jej doręczenia należy dokonać opłaty za 10-letni okres ochronny i publikację o udzielonym prawie ochronnym.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. III

Zazwyczaj logo nie jest tworzone przez zgłaszającego, a przez grafików czy inne podmioty, którym zgłaszający zlecił jego wykonanie. W takim przypadku należy pamiętać o uregulowaniu kwestii dotyczących przejścia majątkowych praw autorskich do stworzonego dzieła oraz o zapisach dotyczących niewykonywania przez autora autorskich praw osobistych. Nie regulując powyższych kwestii można narazić się na ryzyko uzyskania decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony z tytułu praw autorskich do znaku będzie mógł zażądać zaprzestania naruszeń i złożyć sprzeciw wobec jego rejestracji.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. II

Kontynuując tematykę dotyczącą rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić uwagę, na fakt, iż pomimo, że dane oznaczenie może być znakiem towarowym zgodnie z art. 120 pwp, nie oznacza, iż zostanie ono zarejestrowane. Mogą bowiem wystąpić bezwzględne (badane przez UPRP z urzędu) lub względne przeszkody (podnoszone w sprzeciwie przez osoby trzecie), uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego. Wczesne wykrycie istnienia przeszkód może pozwolić na dokonanie odpowiednich modyfikacji i uchronienie oznaczenia przed odmową rejestracji.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. I

Znaki towarowe stanowią ważny składnik majątkowy każdego przedsiębiorstwa. Służą do identyfikacji produktów danego podmiotu. Nie zapewniając swoim znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, przedsiębiorcy narażają się na używanie i czerpanie korzyści z ich praw własności intelektualnej przez podmioty trzecie. Zwlekanie z rejestracją znaku może wywołać negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do serii artykułów przybliżających problematykę rejestracji znaku towarowego na terytorium Polski, czyli w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej

Likwidacja wskaźnika LIBOR CHF, a kredyty we frankach szwajcarskich.

Od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego (LIBOR CHF) zostały zastąpione wskaźnikami SARON. Od tego dnia wszystkie kredyty indeksowane i denominowane do CHF, do których wcześniej zastosowanie znajdował wskaźnik LIBOR CHF, przeliczane są według wskaźnika SARON (ang. Swiss Average Rate Overnight). Powyższa zmiana weszła w życie z mocy prawa i nie wymagała podjęcia żadnych działań przez strony umów kredytowych, jednak kredytobiorcy powinni byli zostać poinformowani przez kredytodawców o zmianie stawki referencyjnej. W kontekście dokonanej zmiany pojawiło się pytanie, czy zmiana wskaźników w obowiązujących umowach kredytowych waloryzowanych CHF nie daje konsumentom dodatkowych uprawnień mając na uwadze roszczenia o stwierdzenie nieważności takiej umowy. Zapraszamy do lektury artykułu, mającego na celu udzielenie odpowiedzi na przedstawione wątpliwości.

Dowiedz się więcej
,

Kontynuujemy temat zatrudniania cudzoziemców – standardową ścieżkę postępowania – część II – zatrudnienie na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy

Kontynuujemy nadal temat zatrudniania cudzoziemców – standardową ścieżkę postępowania – część II – zatrudnienie na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy. Stosujemy ją w przypadkach, kiedy praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nie jest możliwa. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec nie tylko wykonuje pracę na terytorium RP na rzecz podmiotu, który posiada siedzibę na terytorium RP, ale również kiedy pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej czy działa w innym charakterze na rzecz takiego podmiotu ale również wtedy, jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu z nim powiązanego czy w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym – przez okres przekraczający ustalone w ustawie limity. Zakres przypadków, kiedy zatem uzyskanie takiego zezwolenia jest wymagane, jest bardzo szeroki. Zachęcamy zatem do zapoznania się z poszczególnymi krokami działania w tym temacie, przybliżonymi w najnowszym artykule.

Dowiedz się więcej
,

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – co warto wiedzieć?

Kontynuujemy temat zatrudniania cudzoziemców – tym razem chcemy omówić standardową ścieżkę postępowania w tej sprawie. Z uwagi na stały napływ zagranicznych pracowników do naszego kraju, znajomość przepisów regulujących procedury zatrudniania cudzoziemców stała się istotną wiedzą dla przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie swój zespół pracowników postanowili oprzeć właśnie na obywatelach innych państw. Niestety, ilość spraw legalizacyjnych spowodowała znaczne obłożenie urzędów, a co za tym idzie, przedłużanie procedur. W niniejszym artykule opiszemy Państwu najszybszą do przeprowadzenia procedurę powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wskazując w jakich przypadkach i do obywateli których Państwa procedura ta może znaleźć zastosowanie.

Dowiedz się więcej
,

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy

Wielu z obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terenie ich kraju nie zamierza pozostawać biernymi w sytuacji, w której się znaleźli i tym samym rozpoczyna poszukiwanie zatrudnienia na polskim rynku pracy. Pomóc mają im w tym postanowienia i szczegółowe tryby postepowania określone tzw. specustawą tj. ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustalenie kręgu osób objętych specustawą, a także warunków podjęcia się wykonywania pracy, działalności gospodarczej, uzyskania statusu osoby bezrobotnej czy kwestii legalizacji zatrudnienia i pobytu po upływie okresu obowiązywania ochrony wynikającej ze specustawy.

Dowiedz się więcej

Zmiany w sposobie podpisywania dokumentów finansowych – jakie zmiany czekają na członków zarządów?

W ostatnich latach praktyczną niedogodnością dla wieloosobowych zarządów była konieczność podpisywania sprawozdań finansowych przez każdego z członków zarządu elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Celem wprowadzenia ułatwień w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych, ustawodawca prowadził w ubiegłym roku prace legislacyjne zakończone wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: Ustawa) nowelizującej zasady w zakresie podpisywania przez członków zarządu sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej

Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym potocznie nazywana nową ustawą deweloperską. Ustawa zastąpi w całości dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nowa ustawa jedynie w części powiela dotychczasowe rozwiązania. Istotną zmianą jest uregulowanie w nowej ustawie kwestii związanych z zawieraniem umów rezerwacyjnych co może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców działających w branży deweloperskiej, którzy planują nowe inwestycje.

Dowiedz się więcej
,

O co zadbać w zakresie BHP, gdy na terenie zakładu prace wykonuje firma zewnętrzna?

Kontynuując temat zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy warto jeszcze zasygnalizować obowiązki jakie pojawiają w przypadku przy wykonywaniu przez firmy zewnętrzne prac na terenie zakładu pracy innego pracodawcy. Wydawać by się mogło, że takie podmioty odpowiadają za swój personel, więc nie ma podstaw do wymagania działań w zakresie nadzoru czy szkoleń od podmiotu, na terenie którego świadczone są prace (np. remontowe), ale nie do końca taka sytuacja ma miejsce.

Dowiedz się więcej