Video i podcasty

Video

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z video

Podcasty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniami. Zapraszamy na nasze konto na Spotify.

Podnajem nieruchomości

Podnajem to coraz częściej wykorzystywany sposób na działalność związaną z nieruchomościami bez inwestowania dużego kapitału. Ze względu na to, że w podnajem jest zaangażowanych kilka podmiotów, a ich odpowiedzialność jest zróżnicowana, także względem siebie, skonstruowanie dobrej umowy podnajmu jest konieczne, żeby odpowiednio zabezpieczyć interesy stron. 

Udostępnianie czy powierzenie przetwarzania, czyli jak należy postępować z danymi osobowymi?

Ochrona danych osobowych jest jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać prowadząc działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie. W dalszym ciągu w praktyce obrotu pojawiają się wątpliwości w jaki sposób należy postępować z danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. Postanowiliśmy zaprezentować jedną z tych kwestii, a mianowicie zagadnienia dotyczące udostępniania i powierzenia przetwarzania danych osobowych. W poniższym artykule przedstawiamy różnice pomiędzy tymi pojęciami z praktycznymi wskazówkami jak prawidłowo zakwalifikować daną czynność związaną z przekazywaniem danych osobowych „na zewnątrz”, a także podstawowe obowiązki, które wiążą się z omawianymi operacjami na danych osobowych. 

Know-how jako wkład do spółki

Know-how jest pojęciem, które występuje w obrocie gospodarczym od dawna, ale nie każdy wie, co dokładnie się za nim kryje. Istnieje również bardzo mało regulacji prawnych dotykających bezpośrednio tego pojęcia. W praktyce know-how można określić jako wiedzę i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu (definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej). 

Badanie trzeźwości pracowników w zakładzie pracy 

Kwestia badania trzeźwości pracowników w zakładzie pracy to temat stale budzący wśród pracodawców spore emocje. Niejasne i sztywne regulacje, a jednocześnie stanowisko wydawane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w zasadzie sparaliżowały możliwość badania przez pracodawców stanu trzeźwości pracowników, bez zarzutu naruszenia wrażliwych danych osobowych dotyczących ich stanu zdrowia. Z uwagi na szerokie postulaty środowiska przedsiębiorców podjęto kroki prawne, w celu zmiany przepisów w tym zakresie, a w efekcie umożliwienia pracodawcom zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy – ustawa poddawana jest aktualnie opiniowaniu. Czy jednak projektowane regulacje spełnią swoje zadanie? 

Zwiększenie uprawnień inspektorów pracy – czy uzyskają uprawnienie do ingerowania w zasadę swobody zatrudniania i ustalania warunków pracy?

W związku z zapowiedzianym wprowadzeniem polityki Polskiego Nowego Ładu, pojawiają się wraz z informacjami w tym temacie informacje o planowanej zmianie szeregu aktualnie obowiązujących przepisów, a dotyczących zatrudniania pracowników, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę.  Wśród zapowiadanych regulacji, pojawił się także projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – znacznie rozszerzający uprawnienia inspektorów pracy w trakcie kontroli. 

Temperatura w miejscu pracy

Czy temperatura w miejscu pracy odgrywa jakiekolwiek znaczenie? Czy zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmuje także warunki termiczne wykonywania obowiązków służbowych? W szczególności trwające lato i występujące dotąd wysokie, bo przekraczające nawet 30 st. C temperatury stały się pretekstem do napisania niniejszego artykułu, w którym wyjaśnimy, jakie przepisy i co stanowią w przedmiocie temperatury w miejscu pracy, a nadto wskażemy, jakie obowiązki w związku z temperaturą w miejscu pracy spoczywają na pracodawcach.

Porozumienia ograniczające konkurencję jako praktyki niezgodne z zasadą wolnej konkurencji

Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków i ryzyk związanych z prawidłowym działaniem na rynku. Przepisami, które należy również brać pod uwagę są regulacje tzw. prawa konkurencji, czyli przepisy określające między innymi zakazy zawierania porozumie ograniczających konkurencję. Ponieważ zawarcie takiego porozumienia może wiązać się dla przedsiębiorcy z ryzykiem nałożenia na niego wysokich kar przez UOKiK, zasadne jest szczegółowe analizowanie zachowa swoich jako przedsiębiorcy, oraz zachowa swoich kontrahentów i konkurentów (np. w zakresie zawieranych umów).

Prosta spółka akcyjna – forma idealna dla start-upów ?

Niniejszy podcast stanowi przegląd najistotniejszych instrumentów prawnych wprowadzonych w prostej spółce akcyjnej z perspektywy biznesów opartych na nowoczesnej technologii. 

Asysta Policji podczas wykonywania czynności służbowych – ważna regulacja dla całej branży wod-kan, o której mało kto wie?

Dla pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a zwłaszcza osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze, jak również prawników zajmujących się bieżącą obsługą prawną tych podmiotów, podstawowym aktem prawnym, którego treść niektóre ze wspomnianych powyżej osób znają z pewnością na pamięć, jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa w kilkudziesięciu artykułach określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowelizacja Prawa energetycznego – zdalne liczniki

Z dniem 3 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Nowelizacja wprowadza szereg zmian, dotyczących zarówno przedsiębiorstw energetycznych (utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii – CSIRE), jak również odbiorców końcowych (zakaz zawierania umów z odbiorcą energii elektrycznej lub paliw gazowych w gospodarstwie domowym poza lokalem przedsiębiorstwa). Istotną kwestią jest również wprowadzenie harmonogramu wymiany liczników odczytu energii elektrycznej na urządzenia umożliwiające odczyty zdalne. Zapraszamy do zapoznania się z treścią  

Czy pracodawca ma możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID 19 dla swoich pracowników?  

Pracodawcy nadal z niecierpliwością czekają na stale to zapowiadane przez ustawodawców wdrożenie regulacji prawnych umożliwiających weryfikację stanu zaszczepienia pracowników przeciwko Covid 19 czy też nawet i skierowanie pracownika na takie szczepienie. Pomimo licznych zapowiedzi, u progu IV fali pandemii, nadal nie mamy udostępnionego chociażby projektu takich przepisów. 

Czy zatem bazując na aktualnych rozwiązaniach prawnych, pracodawcy mają możliwość jakiegokolwiek działania pozwalającego na ustalenie w tym zakresie stanu zdrowia swoich pracowników i wpłynięcia na ich decyzję, co do zaszczepienia?