fbpx

Video i podcasty

Video

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z video

Podcasty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniami. Zapraszamy na nasze konto na Spotify.

Podnajem nieruchomości

Podnajem to coraz częściej wykorzystywany sposób na działalność związaną z nieruchomościami bez inwestowania dużego kapitału. Ze względu na to, że w podnajem jest zaangażowanych kilka podmiotów, a ich odpowiedzialność jest zróżnicowana, także względem siebie, skonstruowanie dobrej umowy podnajmu jest konieczne, żeby odpowiednio zabezpieczyć interesy stron. 

Udostępnianie czy powierzenie przetwarzania, czyli jak należy postępować z danymi osobowymi?

Ochrona danych osobowych jest jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać prowadząc działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie. W dalszym ciągu w praktyce obrotu pojawiają się wątpliwości w jaki sposób należy postępować z danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. Postanowiliśmy zaprezentować jedną z tych kwestii, a mianowicie zagadnienia dotyczące udostępniania i powierzenia przetwarzania danych osobowych. W poniższym artykule przedstawiamy różnice pomiędzy tymi pojęciami z praktycznymi wskazówkami jak prawidłowo zakwalifikować daną czynność związaną z przekazywaniem danych osobowych „na zewnątrz”, a także podstawowe obowiązki, które wiążą się z omawianymi operacjami na danych osobowych. 

Know-how jako wkład do spółki

Know-how jest pojęciem, które występuje w obrocie gospodarczym od dawna, ale nie każdy wie, co dokładnie się za nim kryje. Istnieje również bardzo mało regulacji prawnych dotykających bezpośrednio tego pojęcia. W praktyce know-how można określić jako wiedzę i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu (definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej). 

Badanie trzeźwości pracowników w zakładzie pracy 

Kwestia badania trzeźwości pracowników w zakładzie pracy to temat stale budzący wśród pracodawców spore emocje. Niejasne i sztywne regulacje, a jednocześnie stanowisko wydawane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w zasadzie sparaliżowały możliwość badania przez pracodawców stanu trzeźwości pracowników, bez zarzutu naruszenia wrażliwych danych osobowych dotyczących ich stanu zdrowia. Z uwagi na szerokie postulaty środowiska przedsiębiorców podjęto kroki prawne, w celu zmiany przepisów w tym zakresie, a w efekcie umożliwienia pracodawcom zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy – ustawa poddawana jest aktualnie opiniowaniu. Czy jednak projektowane regulacje spełnią swoje zadanie? 

Zwiększenie uprawnień inspektorów pracy – czy uzyskają uprawnienie do ingerowania w zasadę swobody zatrudniania i ustalania warunków pracy?

W związku z zapowiedzianym wprowadzeniem polityki Polskiego Nowego Ładu, pojawiają się wraz z informacjami w tym temacie informacje o planowanej zmianie szeregu aktualnie obowiązujących przepisów, a dotyczących zatrudniania pracowników, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę.  Wśród zapowiadanych regulacji, pojawił się także projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – znacznie rozszerzający uprawnienia inspektorów pracy w trakcie kontroli. 

Temperatura w miejscu pracy

Czy temperatura w miejscu pracy odgrywa jakiekolwiek znaczenie? Czy zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmuje także warunki termiczne wykonywania obowiązków służbowych? W szczególności trwające lato i występujące dotąd wysokie, bo przekraczające nawet 30 st. C temperatury stały się pretekstem do napisania niniejszego artykułu, w którym wyjaśnimy, jakie przepisy i co stanowią w przedmiocie temperatury w miejscu pracy, a nadto wskażemy, jakie obowiązki w związku z temperaturą w miejscu pracy spoczywają na pracodawcach.

Porozumienia ograniczające konkurencję jako praktyki niezgodne z zasadą wolnej konkurencji

Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków i ryzyk związanych z prawidłowym działaniem na rynku. Przepisami, które należy również brać pod uwagę są regulacje tzw. prawa konkurencji, czyli przepisy określające między innymi zakazy zawierania porozumie ograniczających konkurencję. Ponieważ zawarcie takiego porozumienia może wiązać się dla przedsiębiorcy z ryzykiem nałożenia na niego wysokich kar przez UOKiK, zasadne jest szczegółowe analizowanie zachowa swoich jako przedsiębiorcy, oraz zachowa swoich kontrahentów i konkurentów (np. w zakresie zawieranych umów).

Prosta spółka akcyjna – forma idealna dla start-upów ?

Niniejszy podcast stanowi przegląd najistotniejszych instrumentów prawnych wprowadzonych w prostej spółce akcyjnej z perspektywy biznesów opartych na nowoczesnej technologii. 

Asysta Policji podczas wykonywania czynności służbowych – ważna regulacja dla całej branży wod-kan, o której mało kto wie?

Dla pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a zwłaszcza osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze, jak również prawników zajmujących się bieżącą obsługą prawną tych podmiotów, podstawowym aktem prawnym, którego treść niektóre ze wspomnianych powyżej osób znają z pewnością na pamięć, jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa w kilkudziesięciu artykułach określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowelizacja Prawa energetycznego – zdalne liczniki

Z dniem 3 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Nowelizacja wprowadza szereg zmian, dotyczących zarówno przedsiębiorstw energetycznych (utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii – CSIRE), jak również odbiorców końcowych (zakaz zawierania umów z odbiorcą energii elektrycznej lub paliw gazowych w gospodarstwie domowym poza lokalem przedsiębiorstwa). Istotną kwestią jest również wprowadzenie harmonogramu wymiany liczników odczytu energii elektrycznej na urządzenia umożliwiające odczyty zdalne. Zapraszamy do zapoznania się z treścią  

Czy pracodawca ma możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID 19 dla swoich pracowników?  

Pracodawcy nadal z niecierpliwością czekają na stale to zapowiadane przez ustawodawców wdrożenie regulacji prawnych umożliwiających weryfikację stanu zaszczepienia pracowników przeciwko Covid 19 czy też nawet i skierowanie pracownika na takie szczepienie. Pomimo licznych zapowiedzi, u progu IV fali pandemii, nadal nie mamy udostępnionego chociażby projektu takich przepisów. 

Czy zatem bazując na aktualnych rozwiązaniach prawnych, pracodawcy mają możliwość jakiegokolwiek działania pozwalającego na ustalenie w tym zakresie stanu zdrowia swoich pracowników i wpłynięcia na ich decyzję, co do zaszczepienia? 

RODO – co z tą zgodą przedsiębiorco?

Myśląc o danych osobowych i ich przetwarzaniu pierwszym słowem, które przychodzi na myśl w odniesieniu do tych pojęć, jest „zgoda” na przetwarzanie danych. Zapisy o zgodach na przetwarzanie danych osobowych zdominowały, po wejściu w życie RODO, treści stron internetowych, pojawiające się na naszych ekranach pop-up’y, czy nasze skrzynki e-mail. Zatem, czy naprawdę w każdym przypadku zbieranie przez administratorów danych tych zgód, jest konieczne i uzasadnione przepisami? 

Sygnalista w firmie

Sygnalista to osoba zgłaszające naruszenia prawa Unii w zakładzie pracy. Dyrektywa o sygnalistach zostanie wdrożona w grudniu 2021 r. Kogo dotyczy? Jakie będą nowe obowiązki pracodawców związane z instytucją sygnalisty? Co zgłasza sygnalista? Kto będzie chroniony?

Dłużnik bez majątku – sytuacja bez wyjścia? Skarga pauliańska w praktyce

Spora część wierzycieli spotyka się z trudnościami w egzekwowaniu swoich wierzytelności od dłużników. Nagminnie trafiają się tacy dłużnicy, którzy nie mają żadnego majątku nadającego się do egzekucji lub tacy, którzy próbują się go nieuczciwie wyzbyć, by uniemożliwić skuteczne odzyskiwanie długów. 

Czy zatem w takich sytuacjach wierzycielom przysługuje jakiś środek prawny, który pomoże w walce przeciwko nieuczciwym dłużnikom? 

Zapraszamy do zapoznania się z podcastem o skardze pauliańskiej, w którym omówimy sposób działania tej instytucji prawnej oraz powiemy o tym, jak może skutecznie pomóc w windykacji naszych należności.

Treści i usługi cyfrowe – przedsiębiorco przygotuj się na zmiany

Jesteś przedsiębiorcą i dostarczasz konsumentom treści lub usługi cyfrowe przez Internet? Od 1 stycznia 2022 roku czekają Cię duże zmiany. Chcesz dowiedzieć się co się zmieni? Jakie obowiązki będziesz musiał spełnić? Co będzie mógł zrobić konsument? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym podcastem. Już teraz przygotuj się na rewolucję i zmianę stosowanych przez Ciebie regulaminów i wzorów umów.

 

Zarzut pokrzywdzenia wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w uzasadnionych przypadkach, wierzyciel może domagać się uchylenia skutków obwieszczenia o otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez podniesienie zarzutu pokrzywdzenia wierzycieli. Z tego względu, że uchylenie skutków dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania 
o zatwierdzeniu układu rodzi poważne następstwa dla dłużnika, w przypadku podniesienia przez wierzyciela zarzutu pokrzywdzenia wierzycieli, Sąd każdorazowo powinien szczegółowo zbadać, czy w konkretnym stanie faktycznym zachodzi wspomniana przesłanka. 

Sankcje za niezłożenia sprawozdania finansowego

Dokumenty finansowe, w tym m.in. sprawozdanie finansowe jednostki, powinny zostać złożone we właściwym rejestrze sądowym w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego ciąży na kierowniku jednostki, a jak wynika z praktyki, nie wszyscy kierownicy jednostek są świadomi nałożonego na nich ustawowego obowiązku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym podcastem. 

Jak prawidłowo zawrzeć umowę pomiędzy spółką z o.o., a jej członkiem zarządu?

Zawieranie umów to dla przedsiębiorców codzienność, dlatego zawsze warto zadbać o to, żeby umowa, poza zabezpieczaniem interesu stron, była prawidłowa pod kątem formalnym, o czym nierzadko się zapomina. Jednym z aspektów formalnych, o których chcieliśmy opowiedzieć, jest kwestia reprezentacji stron umowy. Prawidłowa reprezentacja stron jest bowiem jedną z kluczowych kwestii bezpiecznego obrotu gospodarczego.

Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu 🙂

Ulga na robotyzację

Od 2022 roku  obowiązuje ulga na robotyzację. Czym jest nowa ulga jaką wprowadza Polski Ład i kto może z niej skorzystać?

Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu 🙂

Ochrona własności intelektualnej w Startup’ach. 

Każdy founder powinien zadbać o ochronę swojego projektu realizowanego w ramach startupu. W zależności od rodzaju takich projektów, ochrona własności intelektualnej wytworzonej w ich ramach może przybierać różne formy. Krótko prezentujemy podstawowe informacje na temat różnych sposobów ochrony i praw, które mogą zabezpieczyć twórcę startupu przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem jego projektu. 

Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

O co zadbać w zakresie BHP, gdy na terenie zakładu prace wykonuje firma zewnętrzna?

Wydawać by się mogło, że  w sytuacji, gdy na terenie zakładu pracy jednego pracodawcy prace wykonuje podmiot zewnętrzny, który zatrudnia własnych pracowników,  to tylko on odpowiada  wobec nich za kwestie związane z BHP. Tymczasem jednak i Kodeks pracy i inne przepisy ustanawiają w takiej sytuacji obowiązek współdziałania, udzielania informacji czy wyznaczenia koordynatora BHP. Dodatkowo są pewne szczególne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, gdy taki podmiot zewnętrzy zatrudnia cudzoziemców. Na co zwrócić uwagę? Co jest wymagane, a co nie, choć może byłoby dodatkowo wskazane? Jak się zachować w razie wypadu przy pracy pracownika podwykonawcy?

Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Nowa ustawa deweloperskie – jakie przyniesie zmiany dla branży?

1 lipca 2022 r. wchodzi w życie nowa tzw. ustawa deweloperska, która w całości zastąpi dotychczasowe przepisy. Jedną ze zmian, które mogą mieć istotny wpływ dla deweloperów i nabywców jest uregulowanie w ustawie nowego typu umowy – umowy rezerwacyjnej. Takie umowy były i są zawierane przez deweloperów również obecnie. Jednak w nowej ustawie ustawodawca zdecydował się dokładnie określić przedmiot takiej umowy oraz jej najważniejsze postanowienia. Przede wszystkim określona została maksymalna wysokość opłaty rezerwacyjnej, warunki jej pobierania przez dewelopera oraz zasady zwrotu w przypadku niedojścia do zawarcia właściwej umowy deweloperskiej.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu 🙂

Zmiany w sposobie podpisywania dokumentów finansowych – jakie zmiany czekają na członków zarządów?

W ostatnich latach praktyczną niedogodnością dla wieloosobowych zarządów była konieczność podpisywania sprawozdań finansowych przez każdego z członków zarządu elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Celem wprowadzenia ułatwień w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych, ustawodawca prowadził w ubiegłym roku prace legislacyjne zakończone wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: Ustawa) nowelizującej zasady w zakresie podpisywania przez członków zarządu sprawozdań finansowych. 

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – co warto wiedzieć?

Kontynuujemy temat zatrudniania cudzoziemców – tym razem chcemy omówić standardową ścieżkę postępowania w tej sprawie. Z uwagi na stały napływ zagranicznych pracowników do naszego kraju, znajomość przepisów regulujących procedury zatrudniania cudzoziemców stała się istotną wiedzą dla przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie swój zespół pracowników postanowili oprzeć właśnie na obywatelach innych państw. Niestety, ilość spraw legalizacyjnych spowodowała znaczne obłożenie urzędów, a co za tym idzie, przedłużanie procedur. niniejszy podcast przybliży Państwu najszybszą do przeprowadzenia procedurę powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wskazując w jakich przypadkach i do obywateli których Państwa procedura ta może znaleźć zastosowanie.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce część II

Kontynuujemy nadal temat zatrudniania cudzoziemców – standardową ścieżkę postępowania – część II – zatrudnienie na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy.  Stosujemy ją w przypadkach, kiedy praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nie jest możliwa. 

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec nie tylko wykonuje pracę na terytorium RP na rzecz podmiotu, który posiada siedzibę na terytorium RP, ale również kiedy pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej czy działa w innym charakterze na rzecz takiego podmiotu ale również wtedy, jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu z nim powiązanego czy w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym – przez okres przekraczający ustalone w ustawie limity. Zakres przypadków, kiedy zatem uzyskanie takiego zezwolenia jest wymagane, jest bardzo szeroki. 

Zachęcamy zatem do zapoznania się z poszczególnymi krokami działania w tym temacie, przybliżonymi w najnowszym nagraniu.