fbpx
Spory sądowe i mediacja

Spory sądowe i mediacja

Analizujemy i oceniamy indywidualne sprawy Klienta oraz doradzamy w zakresie sytuacji procesowej i ewentualnych ryzyk z nią związanych, uzgadniamy taktykę procesową. Wspieramy w czynnościach zmierzających do polubownego załatwienia sporu, a w przypadku braku takich możliwości reprezentujemy w postępowaniach przed różnymi sądami i różnymi instancjami. Pomagamy w egzekwowaniu należności reprezentując klientów zarówno w postępowaniach mediacyjnych, sądowych, arbitrażowych jak i egzekucyjnych.

Prawo konkurencji

Postępowanie przed sądami

Zwiń Rozwiń

Występujemy przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniu polubownym i arbitrażowym (zastępstwo procesowe na każdym etapie),

Zamówienia publiczne

Egzekucja należności

Zwiń Rozwiń

Zajmujemy się windykacją należności, w tym w szczególności przygotowujemy wezwania do zapłaty, jak również prowadzimy oraz nadzorujemy przebieg postępowań egzekucyjnych. Zabezpieczamy roszczenia w czasie procesu

Prawo pracy

Arbitraż i mediacja

Zwiń Rozwiń

Oprócz zapewniania kompleksowego wsparcia prawnego dla naszych klientów przed sądami, pomagamy również przy procesach w zakresie arbitrażu czy reprezentowaniu klientów w mediacjach. Dodatkowo wspieramy tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli alternatywne metody rozwiązywania sporów poza sądami powszechnymi. Pomagamy w występowaniu przed sądami arbitrażowymi przy organizacjach typu Lewiatan czy Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), jak również międzynarodowych sądach arbitrażowych oraz dedykowanych sadach arbitrażowych (np. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji).