fbpx
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Sektor zamówień publicznych stanowi istotny element rynku, a dla wielu z naszych klientów zamówienia realizowane na rzecz podmiotów publicznych stanowią podstawowy zakres działalności. Jednocześnie jest to rynek niesłychanie trudny, a sprawne poruszanie się w nim wymaga doświadczenia i znajomości nieustannie zmieniających się przepisów prawa oraz nowych linii orzeczniczych Krajowej Izby Odwoławczej. Dodatkowo współpraca z zamawiającymi na każdym etapie od pozyskiwania zamówienia do jego realizacji jest dużo bardziej sformalizowana i mniej elastyczna niż w przypadku współpracy na rynku prywatnym. Dla zamawiających natomiast prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia jest warunkiem koniecznym realizacji ich zadań. Jednocześnie w KTW.Legal mamy pełną świadomość tego, że z uwagi na specyfikę tej dziedziny wspólny sukces możemy odnieść jedynie dzięki ścisłej współpracy z odpowiednimi działami merytorycznymi naszych klientów.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zwiń Rozwiń

Dla naszych klientów będących zamawiającymi oferujemy możliwość wsparcia na każdym etapie postępowania w tym między innymi poprzez przygotowanie projektów dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Warunków Zamówienia, wzorów umów, późniejszą ocenę ofert i dalszy przebieg postępowania aż do momentu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Udzielamy również wsparcia na etapie wykonawstwa zamówienia.

Przygotowanie oferty

Zwiń Rozwiń

Klientom będącym wykonawcami udzielamy wsparcia już na etapie poprzedzającym przygotowanie oferty tj. przy wstępnej weryfikacji dokumentacji przetargowej. W większości przypadków jedynie wychwycenie ewentualnych błędów czy nieścisłości na tym wstępnym etapie daje możliwość skutecznego wniesienia odwołania i ochrony praw wykonawców. W KTW.Legal oferujemy również kompleksową weryfikacji przygotowanej oferty pod względem jej zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych i wymaganiami zamawiających.

Prawo konkurencji

Postępowanie przed KIO

Zwiń Rozwiń

Reprezentujemy naszych klientów – zarówno zamawiających jak i wykonawców, w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawców wspieramy w szczególności poprzez sporządzenie projektów odwołań dotyczących uchybień dokonanych przez zamawiających, mając pełną świadomość tego, że należycie przygotowane i odpowiednio uargumentowane odwołanie przekłada się na możliwość uzyskania zamówienia. Natomiast w przypadku zamawiających dążymy do utrzymania w mocy zaskarżonych czynności.

Ochrona informacji danych

Umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zwiń Rozwiń

Mając na uwadze stopień sformalizowania prawa zamówień publicznych świadczymy dla naszych klientów pomoc prawną w zakresie realizacji zawartych umów dotyczących zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem formalnoprawnej oceny tych umów przed ich zawarciem jak również dopuszczalności dokonywania zmian zawartych umów zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.