fbpx
Prawo konkurencji

Prawo konkurencji

Tematyka prawa konkurencji nie jest bardzo popularna, ale staje się coraz bardziej rozpoznawalna, w szczególności z uwagi na ogłaszane regularnie decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładające kary na przedsiębiorców. W każdym przypadku, gdy działania przedsiębiorców mogą dotykać naruszania pozycji dominującej, porozumień między przedsiębiorcami, które mogą być niezgodne z prawem (jak ustalanie cen, ograniczanie dostępu do rynku „ustawianie” przetargów), konieczne jest zbadanie takich działań z regulacjami prawa konkurencji. KTW.Legal zapewnia wszechstronne wsparcie w tym zakresie. Regulacje prawa konkurencji istotne są dodatkowo w przypadkach fuzji i przejęć, które mogę wymagać uzyskania zgody na koncentrację, pozyskiwania pomocy publicznej, jak również czynów nieuczciwej konkurencji ze strony innych podmiotów działających na rynku.

Naruszenia pozycji dominującej

Zwiń Rozwiń

Doradzamy przy identyfikowaniu pozycji rynkowej (pozycji dominującej) oraz pomagamy zrozumieć konsekwencje prawne związane z posiadaniem takiej pozycji dominującej (taką pozycję z reguły posiadają np. spółki wodociągowo – kanalizacyjne w gminie). Dodatkowo pomagamy przedsiębiorcom, których interesy zostały naruszone przez dominantów, podjąć odpowiednie działania.

Zamówienia publiczne

Prawo antymonopolowe – porozumienia ograniczające konkurencję

Zwiń Rozwiń

Doradzamy przy formułowaniu i negocjowaniu umów na świetle prawa antymonopolowego, w szczególności umów dotyczących sieci dystrybucyjnych, agencyjnych i franchisingowych. Reprezentujemy klientów w postepowaniach przed UOKiK oraz SOKiK. Przygotowujemy wystąpienia w programach łagodzenia kar (leniency).

Pomagamy w sprawach czynów naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym nieuczciwej reklamy.

Ochrona informacji danych

Pomoc publiczna

Zwiń Rozwiń

Pomagamy w sprawach dotyczących krajowych i unijnych regulacji z zakresu pomocy publicznej w tym reprezentujemy przedsiębiorców przed organami i sądami krajowymi w sprawach o dochodzenie zwrotu pomocy publicznej udzielonej lub wykorzystanej z naruszeniem prawa. Pomagamy zidentyfikować potrzebę i przeprowadzić postępowania o odszkodowanie z tytułu przyznania pomocy publicznej niezgodnie z prawem lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Gospodarka komunalna i inwestycje infrastrukturalne

Zgłaszanie zamiaru koncentracji

Zwiń Rozwiń

Świadczymy pomoc prawną w zakresie regulacji dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, w tym ocenie transakcji pod kątem istnienia obowiązku uzyskania zgody Prezesa UOKIK lub Komisji Europejskiej na koncentrację. Reprezentujemy klientów przed tymi organami podczas koncentracji.

Czyny nieuczciwej konkurencji

Zwiń Rozwiń

Analizujemy i doradzamy w zakresie ochrony prawnej w przypadku szkód spowodowanych czynami nieuczciwej konkurencji. Świadczymy pomoc prawną związaną z zabezpieczaniem przed ujawnianiem tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wprowadzamy polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, prowadzimy szkolenia, wdrażamy regulaminy dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.