fbpx
Prawo pracy

Prawo pracy

Pomagamy pracodawcom w efektywnym stosowaniu prawa pracy (indywidualnego oraz grupowego). Doradzamy zarówno w codziennych tematach w zakresie bieżących zagadnień i problemów, jak i przy przygotowywaniu znaczących i/lub długotrwałych projektów. Aktywnie włączamy się w proces negocjacji z organizacjami związkowymi. Wspieramy prace działów kadr przy codziennych obowiązkach i tworzeniu dokumentów.

Obsługa działów kadr i płac

Zwiń Rozwiń

Sporządzamy projekty różnorodnej dokumentacji pracowniczej, z zakresu prawa pracy i zatrudniania pracowników, w tym: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umów o zachowaniu poufności, umów o powierzenie mienia pracownikowi,

Doradzamy w zakresie przygotowania, a następnie wdrożenia u pracodawcy: Regulaminu pracy, Układu zbiorowego pracy, Regulaminu wynagradzania i premiowania, Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obwieszczeń i zarządzeń wymaganych przepisami prawa pracy, jak i wewnętrznych polityk, np. polityki antymobbingowej czy antykorupcyjnej

Prawo pracy

Związki zawodowe

Zwiń Rozwiń

Bierzemy udział w rozmowach pracodawcy ze związkami zawodowymi, świadczymy pomoc w negocjacjach, w tym w toku rokowań czy sporów zbiorowych.

Cudzoziemcy

Zwiń Rozwiń

Pomagamy we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców poprzez informowanie podmiotu zatrudniającego o wymogach i krokach niezbędnych do podjęcia współpracy z cudzoziemcami, pomoc w wypełnianiu wniosków, analizowanie bieżącej sytuacji podmiotu zatrudniającego, wsparcie na wypadek wszczęcia procedury wykroczeniowej na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zamówienia publiczne

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zwiń Rozwiń

Doradzamy oraz pomagamy w przygotowaniu dokumentacji związanej z wdrożeniem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Prawo konkurencji

Spory sądowe

Zwiń Rozwiń

Reprezentujemy strony w sporach sądowych, zarówno z zakresu prawa pracy jak i ubezpieczeń społecznych.

Startupy

Szkolenia z prawa pracy

Zwiń Rozwiń

Przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu tematyki prawa pracy, w tym w zakresie najnowszych zmian w przepisach.

Nieruchomości i inwestycje/BUD

Restrukturyzacja firm

Zwiń Rozwiń

Pomagamy przy restrukturyzacji firm w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych oraz procesach przejścia pracowników w trybie art. 231 kp. W procesie dostosowywania struktury firm do ich aktualnych lub przyszłych potrzeb pomagamy między innymi w:

  • przygotowywaniu planów naprawczych,
  •  procesie zwolnień grupowych – od wypracowania strategii i ustalenia harmonogramu działań, poprzez prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, spotkania z PUP, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aż po przeprowadzenie samego procesu zwolnień,
  • zakresie indywidualnych zwolnień pracowników, każdego szczebla. Pomagamy określić czy w danym przypadku w ogóle można zwolnić pracownika lub zmienić jego warunki zatrudnienia oraz jak najbezpieczniej i najefektywniej to zrobić. Przygotowujemy lub konsultujemy wszelkie związane z tym dokumenty.

Prowadzimy także doradztwo w zakresie przygotowania, a następnie wdrożenia procedury przejścia całości lub części zakładu pracy na nowego pracodawcę, przygotowując projekty planów, pisma dla związków zawodowych oraz pracowników, jak i wyjaśniając wątpliwości jakie się wówczas pojawiają, np. w związku z relokacją czy dot. dalszego trwania umów