fbpx
,

Zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości. Kto na tym skorzysta?

24 lipca Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą szereg ustaw w zakresie prawa nieruchomości. Nowelizacja swoim zakresem objęła między innymi zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W wyniku wprowadzonych zmian zakup pierwszego mieszkania będzie zwolniony z obowiązku płatności podatku od czynności cywilnoprawnych, co wiąże się z znacznymi oszczędnościami dla osób podejmujących często istotną dla nich życiową decyzję o zakupie wymarzonego mieszkania. Z drugiej strony, osoby nabywające hurtowo więcej niż pięć mieszkań będą zobowiązane do zapłaty wyższego podatku od czynności cywilnoprawnych od szóstego i kolejnego mieszkania. O szczegółach związanych z nowelizacją i ewentualnych oszczędnościach bądź dodatkowych kosztach przeczytasz w poniższym artykule. 

Jakie przepisy uległy zmianie? 

Dnia 26 maja 2023 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie:

  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Zmiany dotyczą między innymi zakazu nabywania oraz najmowania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przez m. in. wójtów, zastępców wójtów, radnych, oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z wyżej wymienionymi, zmiany w zakresie Społecznych Agencji Najmu, Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz przepisów w zakresie roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Co zmieni się w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych? 

Zmiany bezpośrednio dotykające duże grono osób nastąpiły w zakresie nowelizacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Zmiany w zakresie zakupu pierwszego mieszkania 

Najważniejsza zmiana w nowelizacji, dotykająca prawdopodobnie najszerszą część społeczeństwa, polega na dodaniu do treści ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej też “PCC”) kolejnego zwolnienia, na mocy którego zwalnia się od podatku czynności takie jak „sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia” 

Upraszczając, jeśli ktoś nie miał wcześniej swojego mieszkania na własność, przy zakupie mieszkania, jeśli transakcja byłaby objęta obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, w ogóle nie będzie miał obowiązku zapłaty tego podatku. Jest to spora oszczędność, gdyż do czasu wejścia w życie ustawy, w przypadku zakupu mieszkania za 500.000 zł kwota podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany jest kupujący wynosi 10.000 zł. Po wejściu w życie nowych przepisów kupujący będzie miał te 10.000 zł „w kieszeni”. 

ZMIANY W ZAKRESIE ZAKUPU PAKIETU CO NAJMNIEJ SZEŚCIU MIESZKAŃ  

Ponadto, do treści ustawy o PCC dodany zostanie art. 7a, który stanowi, że „W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.”.  

Zatem w przypadku nabycia szóstego i kolejnego mieszkania w ramach jednej nieruchomości, nabywający będą musieli się liczyć z dodatkowymi kosztami. Przykładowo w przypadku nabywania pakietu dziesięciu mieszkań wartych 500.000 zł każde, do wejścia w życie znowelizowanych przepisów łączna kwota podatku od czynności cywilnoprawnych do zapłaty wynosi 100.000 zł. Po wejściu w życie nowelizacji stawka podatku w przypadku 5 mieszkań wyniesie 6%, zatem łączna kwota podatku, którą sprzedający będzie musiał uiścić wyniesie aż 200.000 zł. Warto mieć to na uwadze, szczególnie jeśli jesteś przedsiębiorcą kupującym pakiety mieszkań, ponieważ nabycie ich przed wejściem w życie nowelizacji może wiązać się z sporymi oszczędnościami. 

Kiedy przepisy wejdą w życie ?

Nowelizacja w/w ustaw została przyjęta przez Sejm dnia 26 maja 2023 r. Prezydent podpisał ustawę dnia 24 lipca 2023 r. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku ustaw, tzn. dnia 31 sierpnia 2023 r. i od tego dnia osoby nabywające swoje pierwsze mieszkanie nie będą zobowiązane do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.  Przepis dotyczący zwiększonego podatku od czynności cywilnoprawnych za zakup szóstego i kolejnych mieszkań wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.  

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z nabywaniem nieruchomości i podatkami z tym związanymi zespół KTW.Legal jest do Twojej dyspozycji.  

autor: prawnik Kamil Berych