fbpx

prawo konkurencji

Kategorie

, ,

Czy zawsze jesteśmy związani NDA?

Na fali ostatnich wydarzeń dotyczących Pandora Gate pojawiły się niepokojące głosy dotyczące tego, w jaki sposób interpretowane są postanowienia wynikające z popularnych „NDA’ek”, czyli umów o zachowaniu poufności. Jedna z influencerek twierdziła, że nie może ujawnić informacji dotyczących prawdopodobnego popełnienia przestępstw o charakterze pedofilskim, ponieważ te informacje są właśnie chronione umową NDA. Postanowiliśmy, że napiszemy artykuł, w którym wyjaśnimy czym jest NDA, w jakim zakresie obowiązuje on strony i przede wszystkim, czy faktycznie jest tak, że jeśli podpiszemy NDA to nigdy nie możemy ujawnić żadnych informacji objętych umową?

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. III

Zazwyczaj logo nie jest tworzone przez zgłaszającego, a przez grafików czy inne podmioty, którym zgłaszający zlecił jego wykonanie. W takim przypadku należy pamiętać o uregulowaniu kwestii dotyczących przejścia majątkowych praw autorskich do stworzonego dzieła oraz o zapisach dotyczących niewykonywania przez autora autorskich praw osobistych. Nie regulując powyższych kwestii można narazić się na ryzyko uzyskania decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony z tytułu praw autorskich do znaku będzie mógł zażądać zaprzestania naruszeń i złożyć sprzeciw wobec jego rejestracji.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. II

Kontynuując tematykę dotyczącą rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić uwagę, na fakt, iż pomimo, że dane oznaczenie może być znakiem towarowym zgodnie z art. 120 pwp, nie oznacza, iż zostanie ono zarejestrowane. Mogą bowiem wystąpić bezwzględne (badane przez UPRP z urzędu) lub względne przeszkody (podnoszone w sprzeciwie przez osoby trzecie), uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego. Wczesne wykrycie istnienia przeszkód może pozwolić na dokonanie odpowiednich modyfikacji i uchronienie oznaczenia przed odmową rejestracji.

Dowiedz się więcej
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. I

Znaki towarowe stanowią ważny składnik majątkowy każdego przedsiębiorstwa. Służą do identyfikacji produktów danego podmiotu. Nie zapewniając swoim znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, przedsiębiorcy narażają się na używanie i czerpanie korzyści z ich praw własności intelektualnej przez podmioty trzecie. Zwlekanie z rejestracją znaku może wywołać negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do serii artykułów przybliżających problematykę rejestracji znaku towarowego na terytorium Polski, czyli w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej
,

Porozumienia ograniczające konkurencję jako praktyki niezgodne z zasadą wolnej konkurencji.

Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków i ryzyk związanych z prawidłowym działaniem na rynku. Przepisami, które należy również brać pod uwagę są regulacje tzw. prawa konkurencji, czyli przepisy określające między innymi zakazy zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Ponieważ zawarcie takiego porozumienia może wiązać się dla przedsiębiorcy z ryzykiem nałożenia na niego wysokich kar przez UOKiK, zasadne jest szczegółowe analizowanie zachowań swoich jako przedsiębiorcy, oraz zachowań swoich kontrahentów i konkurentów (np. w zakresie zawieranych umów).

Dowiedz się więcej