fbpx
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. III

Zazwyczaj logo nie jest tworzone przez zgłaszającego, a przez grafików czy inne podmioty, którym zgłaszający zlecił jego wykonanie. W takim przypadku należy pamiętać o uregulowaniu kwestii dotyczących przejścia majątkowych praw autorskich do stworzonego dzieła oraz o zapisach dotyczących niewykonywania przez autora autorskich praw osobistych. Nie regulując powyższych kwestii można narazić się na ryzyko uzyskania decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony z tytułu praw autorskich do znaku będzie mógł zażądać zaprzestania naruszeń i złożyć sprzeciw wobec jego rejestracji.

Na co należy zwrócić uwagę przy tworzeniu logo? 

Pamiętać trzeba również, że nie należy tworzyć logo przy użyciu dostępnych w aplikacjach graficznych grafik, zdjęć, ilustracji, fontów i gotowych szablonów. Są one bowiem często udostępniane na wolnych licencjach i nawet zakup płatnej grafiki nie sprawi, że nabędziemy do niej prawa. To, z kolei może spowodować powstanie dwóch identycznych lub podobnych znaków, a tym samym narażenie się na zarzut naruszenia praw do znaku i pojawienie się problemów z jego rejestracją. Bezpiecznie można korzystać jedynie z prostych elementów dostępnych w takich programach (kształty, linie).   

Czy trzeba wskazać klasy oraz towary/usługi, dla których znak ma zostać zarejestrowany? 

Wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, należy złożyć wykaz towarów i usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak towarowy. Towary i usługi powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. 

W praktyce w tej samej klasie urząd odpowiedzialny za rejestrację znaku nie może przyznać ochrony dla dwóch identycznych lub podobnych znaków towarowych.  

W różnych klasach zazwyczaj mogą występować takie same znaki towarowe. Wyjątek stanowi znak renomowany, którego ochrona jest niezależna od identyczności lub podobieństwa towarów objętych porównywanymi znakami, a ponadto nie jest wymagane zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do handlowego pochodzenia towarów. Za znaki renomowane można uznać przykładowo znaki Apple, Google i Amazon. Pamiętać również należy, iż znak towarowy należy zgłosić dla towarów i usług, dla których oznaczania faktycznie będzie on używany. W przeciwnym razie można narazić się na wygaśniecie prawa ochronnego na znak w zakresie, w jakim nie jest on używany.

Jakie problemy mogą się pojawić w trakcie rejestracji? 

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw może być wniesiony przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa majątkowego lub osobistego. Sprzeciw oparty jest na względnych przeszkodach odwoławczych określonych w art. 1321 pwp. Termin 3 miesięcy na wniesienie sprzeciwu jest terminem nieprzywracanym. 

Po wniesieniu sprzeciwu, UPRP zawiadamia o tym zgłaszającego oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony na zgodny wniosek stron maksymalnie do 6 miesięcy. Jeżeli wnoszący sprzeciw i zgłaszający nie osiągną porozumienia w tym terminie, UPRP wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części. Od decyzji UPRP stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Kiedy można używać przy znaku symbolu ®? 

Oznaczanie ® umieszczone przy znaku towarowym oznacza, iż znak ten został zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym. Fakt rejestracji następuje w momencie otrzymania świadectwa ochronnego. Przedsiębiorca, którego znak towarowy przeszedł pomyślnie proces rejestracji może, ale nie musi, używać przy swoim znaku towarowym tego symbolu. Oznaczenie to nie sprawia, że znak zyskuje ochronę, jeżeli nie zostało ono zarejestrowane w urzędzie patentowym. 

Oznaczanie niezarejestrowanego znaku symbolem ® wypełnia znamiona wykroczenia określonego w art. 308 pwp. Zgodnie z treścią tego przepisu „kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny”. Wykroczenie to zgodnie z dyspozycją art. 310 PWP jest ścigane z oskarżenia publicznego. Przestępstwo to zagrożone jest na podstawie art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń karą grzywny od 20 do 5000 zł. 

Nadto, umieszczenie symbolu ® przy niezarejestrowanym znaku może również stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Na tej podstawie konkurencja może wytoczyć powództwo cywilne i żądać zgodnie z art. 18 ustawy o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji: 

  1. zaniechania niedozwolonych działań;  
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;  
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;  
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;  
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;  
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. 
autor: aplikant radcowski Patrycja Rok