fbpx
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. IV

Po otrzymaniu decyzji warunkowej w terminie 3 miesięcy od jej doręczenia należy dokonać opłaty za 10-letni okres ochronny i publikację o udzielonym prawie ochronnym.

Co należy zrobić po otrzymaniu decyzji warunkowej? 

Nieuiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny w wyznaczonym terminie spowoduje, że UPRP stwierdzi wygaśnięcie prawa ochronnego. Z kolei brak opłaty za publikację wstrzyma wydanie świadectwa ochronnego do dnia uiszczenia opłaty za publikację. 

Warto jednak mieć na uwadze, że ostatnimi czasy głośno jest o przypadkach wyłudzania pieniędzy od podmiotów rejestrujących swoje znaki towarowe. Oszuści fałszują pisma z żądaniem wniesienie opłaty, podszywając się pod UPRP. Chronić przed powyższym procederem można się sprawdzając numer podanego na piśmie konta bankowego. UPRP posiada bowiem tylko jedno konto, którego nr można znaleźć na stronie urzędu.  

Ile trwa ochrona znaku towarowego?  

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i po wniesieniu wymaganej opłaty w przewidzianym ustawą terminie może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochrony. 

Przykładowo, prawo do znaku zgłoszonego 12.04.2022 r. wygaśnie 12.04.2032 r., jeżeli uprawniony nie wniesie opłaty za kolejny okres ochrony. 

O czym pamiętać po zarejestrowaniu znaku? 

Po dokonaniu rejestracji znaku uzyskuje się prawo ochronne na swoje oznaczenie. Tym samym jest się wyłącznie uprawnionym do jego używania. Nie oznacz to jednak, że inni przedsiębiorcy nie będą naruszać przysługującego nam prawa, dlatego też należy monitorować nowe zgłoszenia oraz reagować (wzywać do zaprzestania naruszeń, składać sprzeciwy wobec rejestracji znaku towarowego) w przypadku pojawienia się znaków towarowych identycznych lub podobnych mogących wprowadzić odbiorców w błąd.  

Pamiętać należy również, iż prawo ochronne zostanie udzielone na okres 10 lat. Po tych okresie w celu utrzymania ochrony oznaczenia należy dokonać opłaty za przedłużenie jego ochrony. Opłatę za ochronę należy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Opłata ta wynosi 400 zł za każdą klasę towarową. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, w celu utrzymania ochrony można wnieść opłatę powiększoną o 30% który należnej w okresie sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Dodatkowy termin jest terminem nieprzekraczalnym. W przypadku jego upłynięcia i nieuiszczenia wymaganej opłaty, prawo ochronne wygasa. 

We wskazanych w ustawie przypadkach prawo ochronne może również wygasnąć lub zostać unieważnione. Wśród przyczyn wygaśnięcia prawa ochronnego można przykładowo wskazać na:

  • nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania
  • utratę przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem, tzn. składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany
  • działanie uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

autor: aplikant radcowski Patrycja Rok