fbpx
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. I

Znaki towarowe stanowią ważny składnik majątkowy każdego przedsiębiorstwa. Służą do identyfikacji produktów danego podmiotu. Nie zapewniając swoim znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, przedsiębiorcy narażają się na używanie i czerpanie korzyści z ich praw własności intelektualnej przez podmioty trzecie. Zwlekanie z rejestracją znaku może wywołać negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do serii artykułów przybliżających problematykę rejestracji znaku towarowego na terytorium Polski, czyli w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym zgodnie z definicją zawartą w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej jako „pwp”) może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Powyższe oznacza więc, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, jeżeli nadaje się do odróżniania w obrocie gospodarczym produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innych firm. 

Najczęściej znaki towarowe występują w formie: słownej (np. wyraz, nazwa), słowno-graficznej (np. logo zawierające litery), graficznej (np. rysunek), przestrzennej (np. kształt opakowania). Zdarzają się jednak również znaki pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, czy też znaki multimedialne.

Znak słowny ADIDAS R.057463

Znak słowno-graficzny R.071760

Znak graficzny R.061905

Znak przestrzenny ZTUE 000146704


Co daje rejestracja?  

Rejestracja znaku towarowego jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony znaku towarowego. Uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy uzyskuje prawo wyłączne, na podstawie którego nabywa wyłączne prawo używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium dla określonych towarów i usług. Rejestracja umożliwia również skuteczniejszą walkę z naruszycielami, czyli podmiotami, które bezprawnie wykorzystują oznaczenie poprzez używanie znaku identycznego lub podobnego dla tych samych lub identycznych towarów i usług. Osoba, której prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego może wezwać naruszyciela do zaprzestania naruszeń, złożyć sprzeciw na etapie rejestracji oznaczenia zgłoszonego przez naruszyciela lub też wniosek o unieważnienie już zarejestrowanego znaku. Co więcej, na znaku towarowym można również zarabiać poprzez udzielanie odpłatnych licencji (zezwalaniu na korzystaniu ze znaku) lub jego sprzedaż (przeniesienie praw do znaku).

.  

Ile kosztuje rejestracja znaku?

Opłata za dokonanie zgłoszenia znaku towarowego jest zależna od ilości klas, dla których znak jest zgłaszany. Opłata ta w jednej klasie towarowej wynosi 450 zł, jednakże w przypadku dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną za pomocą portalu PUEUP opłata ta jest niższa i wynosi 400 zł za pierwszą klasę. Opłata za każdą następną klasę to dodatkowe 120 zł. 

Przykładowo więc zgłaszając znak towarowy dla oznaczania towarów i usług przez przedsiębiorcę prowadzącego kawiarnię tj. np. dla towarów i usług z następujących klas:

30 : Herbata; Herbata czarna; Biała herbata; Herbata zielona; Kawa; Kawa słodowa; Ziarna kawy; Kawa niepalona; Kawa mielona; Czekoladowa kawa; Kawa bezkofeinowa; Kawa rozpuszczalna; Mrożona kawa; Napoje kawowe; Mieszanki kawowe; Palone ziarna kawy; Mielone ziarna kawy; Gotowe napoje kawowe; Napoje na bazie kawy; Napoje sporządzane z kawy; Kawa w formie mielonej; Mieszanki kawy i słodu; Napoje kawowe z mlekiem; Kawa w postaci całych ziaren; Napoje mrożone na bazie kawy; Napoje składające się głównie z kawy; Napoje na bazie kawy zawierające mleko; Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach]; Gotowa kawa i napoje na bazie kawy; 

40 : Mielenie kawy;

43 : Usługi kawiarni; Usługi barów kawowych,

opłata za zgłoszenia wyniesie 640 zł.

Koszty te można jednak obniżyć. 10 stycznia 2022 r. ruszyła kolejna edycja The Ideas Powered for Business SME Fund – unijnego programu dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorców, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na zgłoszenie m.in. znaków towarowych w UPRP. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie do 16 grudnia 2022 r. a kwota dofinansowania o jaką można się ubiegać wynosi do 75% opłaty za zgłoszenie znaku towarowego.

W omawianym wyżej przypadku, po uzyskaniu dofinansowania, za dokonane zgłoszenie opłata może wynieść ostatecznie tylko 160 zł. Pamiętać jednak należy, iż w momencie dokonywania zgłoszenia, Zgłaszający sam musi dokonać całej opłaty. EUIPO dopiero po dokonaniu zgłoszenia i jego rozliczeniu zwróci pieniądze. 

Pamiętać należy również, że zgłoszenie znaku przy pomocy pełnomocnika wymaga dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

W przypadku pomyślnego przejścia procesu rejestracji, warunkiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy i otrzymania certyfikatu rejestracji jest opłacenie pierwszego 10-letniego okresu ochrony oraz publikacji informacji o udzieleniu prawa. 

Opłata za 10-letni okres ochronny uzależniona jest od ilości klas. Opłata za każdą klasę wynosi 400 zł. Z kolei opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym jest stała i wynosi 90 zł. W przedstawionym wyżej przypadku opłata za pierwszy 10-letni okres ochronny wyniesie 1200 zł.

W przypadku wydanie decyzji odmownej, stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez UPRP w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 100 zł.

autor: aplikant radcowski Patrycja Rok