fbpx
,

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i na co zwrócić uwagę? – cz. II

Kontynuując tematykę dotyczącą rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić uwagę, na fakt, iż pomimo, że dane oznaczenie może być znakiem towarowym zgodnie z art. 120 pwp, nie oznacza, iż zostanie ono zarejestrowane. Mogą bowiem wystąpić bezwzględne (badane przez UPRP z urzędu) lub względne przeszkody (podnoszone w sprzeciwie przez osoby trzecie), uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego. Wczesne wykrycie istnienia przeszkód może pozwolić na dokonanie odpowiednich modyfikacji i uchronienie oznaczenia przed odmową rejestracji.

Na co zwrócić uwagę przed dokonaniem zgłoszenia?

Art. 1291 pwp, wśród bezwzględnych przeszkód rejestracji wymienia m.in. nienadawanie się znaku do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, składnie się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, składanie  się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, zgłoszenie w złej wierze, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, czy możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru.

Oznacza to więc, że Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli stwierdzi wystąpienie powyższych przeszkód.

Jako przykład można wskazać sprawę dotyczącą znaku WAWA. Urząd Patentowy decyzją  z dnia 03.03.2014 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy. W uzasadnieniu swojej decyzji UPRP wskazał, że słowo „Wawa” weszło do języka potocznego i używane jest jako potoczny skrót nazwy miasta Warszawa.

Odmowę z uwagi na składanie się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności otrzymały takie oznaczenia jak: „Złote piwo jasne” (Z.250154) zgłoszone dla towaru w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej: piwo czy oznaczenie „Mydło kuchenne”  (Z.305800)  zgłoszone dla towarów z klasy 3 nicejskiej: kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła zapachowe, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe.

Z kolei za oznaczenia sprzeczne z dobrymi obyczajami został przez UPRP uznany znak słowny „Mleko cycate” (Z.376025).

Z rocznego raportu UPRP za rok 2020 wynika, że na 16 490 podań o rejestrację znaku, aż 14 130 znakom odmówiono rejestracji z uwagi na wystąpienie bezwzględnych przyczyn rejestracji. Z kolei katalog zamknięty względnych przyczyn odwoławczych znajduje się w art. 1321 ust. 1 pwp.
Zgodnie z treścią tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

  1. którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
  2. identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
  3. identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
  4. identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
  5. identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
  6. jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.

Na podstawie powyższego przepisu UPRP odmówi rejestracji, jeżeli zgłoszony znak narusza takie prawa jak: prawo do nazwiska, pseudonimu, wizerunku, prawo do nazwy zespołu muzycznego, prawo do nazwy firmy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawa osobiste i majątkowe.

Przykładowo UPRP stwierdził, iż do naruszenia prawa do firmy doszło w sprawie dotyczącej znaku szwedzkiej firmy SKlNClTY Sweden AB. Sprzeciw został wniesiony przeciwko znakowi słowno-graficznemu SKIN IN THE CITY (Z.465758).

Z.465758

Jako przykłady znaków podobnych wskazać można na znak L’OREAL (R.042203) i O’LEARY (R.180416).

R.042203

R.180416

o’leary

Ze względu na podobieństwo znaków oraz towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, dla których zarejestrowane znaki O’LEARY oraz L’ORÉAL. UPRP uznał, iż istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, a w konsekwencji pomylenie przez przeciętnych odbiorców towarów oznaczanych znakiem o’leary ze znakiem L’OREAL. Z tego powodu unieważnił prawo ochronne na znak R.180416. Dodatkowo, UPRP wskazał również na naruszenie renomy znaku L’OREAL.

Z kolei do naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych może dojść np. w sytuacji nieuregulowania w umowie z twórcą (grafikiem) oznaczenia kwestii dotyczących praw autorskich, jak również w sytuacji skopiowania cudzego oznaczenia chronionego prawem autorskim (stworzenia oznaczenia identycznego lub podobnego).

Przed dokonaniem zgłoszenia warto więc sprawdzić, czy identyczne lub podobne oznaczenie nie zostało już zarejestrowane lub nie istnieje w obrocie i nie jest chronione np. na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym celu pomocne z pewnością będzie sprawdzenie ogólnodostępnych baz zarejestrowanych znaków krajowych, międzynarodowych i unijnych. Negatywny wynik badania znaku nie przekreśla jednak całkowicie możliwości jego rejestracji. Odpowiednia modyfikacja oznaczenia lub zakresu jego zgłoszenia może pomóc zapobiec naruszeniu praw osób trzecich.

autor: aplikant radcowski Patrycja Rok