fbpx
,

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – co warto wiedzieć?

Kontynuujemy temat zatrudniania cudzoziemców – tym razem chcemy omówić standardową ścieżkę postępowania w tej sprawie. Z uwagi na stały napływ zagranicznych pracowników do naszego kraju, znajomość przepisów regulujących procedury zatrudniania cudzoziemców stała się istotną wiedzą dla przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie swój zespół pracowników postanowili oprzeć właśnie na obywatelach innych państw. Niestety, ilość spraw legalizacyjnych spowodowała znaczne obłożenie urzędów, a co za tym idzie, przedłużanie procedur. W niniejszym artykule opiszemy Państwu najszybszą do przeprowadzenia procedurę powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wskazując w jakich przypadkach i do obywateli których Państwa procedura ta może znaleźć zastosowanie.

W obecnym czasie mamy do czynienia z sytuacją znaczącego otwarcia się polskiego rynku pracy na pracowników z zagranicy. Tendencja ta ulega systematycznemu wzrostowi już od kilku lat, obecny czas wojny na Ukrainie dodatkowo jedynie doprowadził do jej dalszego rozwoju. O ile dla obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium RP w związku z wojną przewidywane są odrębne zasady zatrudnienia na podstawie specustawy czy to dla osób nią nieobjętych na podstawie dyrektywy unijnej, o tyle nadal na polskim rynku pracy mogą pojawiać się inni cudzoziemcy, pragnący uzyskać możliwość wykonywania pracy na rzecz polskich pracodawców. 

Niniejszy artykuł przedstawi zatem skrótowo ścieżkę „standardowego” zatrudnienia cudzoziemców przewidzianą w polskich regulacjach prawnych, w szczególności ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Legalny pobyt warunkiem podjęcia się wykonywania pracy   

Aby w ogóle można było mówić o możliwości podjęcia pracy przez cudzoziemca, to przede wszystkim osoba, która chciałaby rozpocząć wykonywanie praccy na terytorium RP musi posiadać prawo do legalnego pobytu na terenie kraju. Podstawy ku temu mogą być różne – najczęstszym przypadkiem jest posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, w przypadku osób, które zamierzają dopiero co podjąć zatrudnienie w RP. 

.  

Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – jako najprostsza forma legalizacji zatrudnienia. 

Oświadczenie to jest jedną ze sprawniejszych procedur legalizacji zatrudnienia. Państwami, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, są:

1) Republika Armenii;

2) Republika Białorusi;

3) Republika Gruzji;

4) Republika Mołdawii;

5) Federacja Rosyjska;

6) Ukraina.

Zatrudnienie na tej podstawie jest najprostszą metodą zatrudnienia cudzoziemca – wystarczającym jest, że podmiot powierzający wykonywanie pracy złoży oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń prowadzonej przez właściwy powiatowy urząd pracy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie zostaje wpisane do ewidencji o ile zostaną spełnione poniższe warunki: 

– okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie będzie dłuższy niż 24 miesiące – tutaj nastąpiła znacząca zmiana przepisów – wydłużono ten okres z 6 miesięcy w ciągu ostatnich 18 miesięcy a jednocześnie umożliwiono wnioskowanie o kolejne oświadczenia bez zachowania jakichkolwiek przerw czasowych,

– dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,

– wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, 

– powierzona praca nie będzie wchodzić w zakres podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową. 

O zatrudnieniu cudzoziemców na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy przeczytacie w drugiej części artykułu – już niedługo na naszym blogu! 

autor: r.pr. Martyna Drobnicka