fbpx
,

Kontynuujemy temat zatrudniania cudzoziemców – standardową ścieżkę postępowania – część II – zatrudnienie na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy

Kontynuujemy nadal temat zatrudniania cudzoziemców – standardową ścieżkę postępowania – część II – zatrudnienie na podstawie zezwolenia na wykonywanie pracy. Stosujemy ją w przypadkach, kiedy praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nie jest możliwa. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec nie tylko wykonuje pracę na terytorium RP na rzecz podmiotu, który posiada siedzibę na terytorium RP, ale również kiedy pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej czy działa w innym charakterze na rzecz takiego podmiotu ale również wtedy, jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu z nim powiązanego czy w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym – przez okres przekraczający ustalone w ustawie limity. Zakres przypadków, kiedy zatem uzyskanie takiego zezwolenia jest wymagane, jest bardzo szeroki. Zachęcamy zatem do zapoznania się z poszczególnymi krokami działania w tym temacie, przybliżonymi w najnowszym artykule.

Kiedy wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia?

Jeżeli zatrudnienie nie jest możliwe na podstawie uproszczonej formy zatrudnienia, czyli na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, trzeba wystąpić o zezwolenie na wykonywanie pracy.

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec nie tylko wykonuje pracę na terytorium RP na na rzecz podmiotu, który posiada siedzibę na terytorium RP, ale również kiedy pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej czy działa w imieniu takiego podmiotu jako komplementariusz/prokurent, ale również wtedy, kiedy wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu z nim powiązanego czy w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym – przez okres przekraczający ustalone w ustawie limity. 

Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony do wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub do którego cudzoziemiec jest delegowany. 

O czym pracodawca musi pamiętać chcą uzyskać takie zezwolenie?  

Warunkiem wydania zezwolenia przez wojewodę jest ustalenie w umowie wysokości wynagrodzenia, które będzie nie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Jednocześnie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinien dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty (właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca): 

– o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy 

lub

– o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców. Jest to wynik tzw. testu rynku pracy, który zakłada dopuszczenie do rynku pracy w pierwszej kolejności polskich obywateli. Taki test wykonuje się za pośrednictwem PUP, właśnie składając wniosek o wydanie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych wśród osób zarejestrowanych do PUP wraz z ofertą pracy, celem weryfikacji rejestru bezrobotnych – usługa ta jest bezpłatna. Jeżeli nie ma odpowiednich kandydatów w rejestrach – starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. 

.  

Na jaki okres można uzyskać takie zezwolenie? 

Zezwolenie na pracę jest wydawane na okres nieprzekraczający 3 lat i może być przedłużane. Tutaj najczęściej pojawiają się wątpliwości – czy w okresie oczekiwania na nowe zezwolenie cudzoziemiec nadal może świadczyć pracę w ramach dotychczasowego zatrudnienia? Przepis stanowi, że jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Dlatego w razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy specjalistów Kancelarii.

W jakim języku zawiera się umowę z cudzoziemcem?

Ważnym jest, aby podmiot powierzający wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę uwzględnił w umowie o pracę warunki, jakie przewidział w zezwoleniu na pracę, zawarł z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej oraz przedstawił cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca (nie musi to więc być koniecznie język ojczysty cudzoziemca). 

Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca czy zleceniodawca?

Od stycznia 2022 r. również pojawił się nowy obowiązek –  podwyższenia wynagrodzenia cudzoziemca proporcjonalnie do zwiększenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy lub liczby godzin, w których cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Na podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy cudzoziemcowi ciążą również obowiązki informacyjne, np. powiadamianie wojewody w terminie 7 dni pisemnie o:

– rozpoczęciu przez cudzoziemca pracy w innym charakterze i innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę

– zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

– przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

– zmianach w zarządzie pracodawcy;

– nie podjęciu pracy przez cudzoziemca w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwaniu przez niego pracy na okres przekraczający 3 miesiące; zakończeniu pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Co więcej, katalog przyczyn odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, w głównej mierze wskazuje na przyczyny leżące po stronie powierzającego prace – np. do odmowy może dojść w przypadku, gdy podmiot powierzający prace był karany za wykroczenia w związku z nielegalnym powierzaniem pracy , nie posiada wystarczających środków na pokrycie wynagrodzenia cudzoziemca, czy zalega ze składkami wobec ZUS. 

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Może jeszcze warto wskazać na szczególny rodzaj zezwolenia na pracę, jakim jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wnioskując o tego typu dokument, za jednym razem cudzoziemiec uzyskuje legalizacje swojego pobytu na terytorium RP i możliwość legalnego zatrudnienia. 

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

1)  cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne lub jest w stanie wykazać możliwość pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

3) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy we wniosku o wydanie zezwolenia nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

5)  wysokość miesięcznego wynagrodzenia, oferowana przez przyszłego pracodawcę, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Podsumowanie

Uzyskanie zezwolenia na prace jest procedurą złożoną i w efekcie długotrwałą, co tym bardziej utrudnia zatrudnienie cudzoziemca przez polskiego pracodawcę i z czym trzeba się liczyć, przy rozpoczęciu tego typu procedury. Postępowanie to wymaga również ścisłego współdziałania podmiotu powierzającego pracę z kandydatem do pracy – w końcu to ten podmiot składa wniosek o wydanie odpowiednich zezwoleń legalizujących pracę a co więcej, to ocena tego podmiotu i jego kondycji, stanowi o możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi. W razie takiej potrzeby zapraszamy do współpracy ze specjalistami Kancelarii KTW.LEGAL

autor: r.pr. Martyna Drobnicka