fbpx
,

Ważny obowiązek pracodawców w związku z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. nie tylko dokonuje znaczących zmian w samym Kodeksie pracy, ale też wprowadza obowiązek współdziałania pracodawców z pracownikami w zakresie pozyskania przez nich nowych uprawnień z obszaru dot. urlopu rodzicielskiego, na który należy zwrócić uwagę.

Zgodnie bowiem z art. 30 i 31 ww. ustawy (zatem tzw. przepisami przejściowymi) pracodawcy winni niezwłocznie (zatem najlepiej już 26 kwietnia 2023 r., albo przy np. dużej ilości takich sytuacji w następnych dniach) zwrócić dotychczas złożone wnioski (pod rządami „starych” przepisów, tj. przed 16 kwietnia):

  • pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 26 kwietnia 2023 r.) złożyli wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 179lub art. 1824 (tzw. długi wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części), ale nie rozpoczęli jeszcze korzystania z tego urlopu w dniu 26 kwietnia 2023 r. 
  • pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 26 kwietnia 2023 r.) złożyli wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 1821a albo art. 183 § 4–4(tzw. odrębny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części ustawy), ale nie rozpoczęli korzystania z tego urlopu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy

Wnioski te zwraca się w celu ich zmiany i ponownego złożenia pracodawcy w terminie 7 dni.  Nowe wzory wniosków zawierać będzie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (na razie mamy projekt z 22 marca 2023 r., dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370853/katalog/12960631#12960631).

Tylko w przypadku złożenia wniosku termin uważa się zachowany.
Jeśli wniosek w tym terminie nie zostanie złożony przez pracownika, pracownik skorzysta z urlopu zgodnie z wnioskiem złożonym przed dniem wejścia w życie nowelizacji, zatem nie dojdzie do podwyższenia świadczenia do 81,5% (zamiast 80%).

Należałoby zweryfikować, czy są w zatrudnieniu takie osoby i jeśli tak, przygotować się do zwrotu im wniosków, w celu umożliwienia ponownego ich złożenia.

autor: radca prawny, partner Anna Wojciechowska