Czy pracodawca może nakazać pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej na kwarantannie?

Czy pracownik przebywający na kwarantannie może odmówić wykonywania obowiązków służbowych?

Czy kwarantanna oznacza, że pracownik jest chory?

Wzrost liczby zakażonych skutkuje objęciem znacznej liczby osób kwarantanną. Dla pracodawców rodzi to wiele problemów praktycznych, pojawia się m.in. pytanie czy osoba objęta kwarantanną może wykonywać pracę zdalną?

Fakt, iż pracownik został skierowany na kwarantannę nie oznacza, iż jest on chory. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pojęcie to oznacza bowiem „odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.”

Czy pracownik może czy musi wykonywać pracę zdalną na kwarantannie, jeżeli tego oczekuje pracodawca?

Pracownicy na kwarantannie mogą zatem pracować zdalnie – jeżeli taka praca nie narusza reżimu związanego z odosobnieniem pracownika, a przecież praca zdalna to praca świadczona poza miejscem jej stałego wykonywania. Także ZUS wskazuje, iż otrzymanie informacji o konieczności odbycia kwarantanny stanowi jedynie podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby. Jeżeli zatem stan zdrowia pracownika pozwala na swobodną pracę, nie ma on obowiązku występowania o wypłatę wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Oznacza to, że pracownik może świadczyć pracę zdalnie podczas kwarantanny, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Czy jednak musi?

Należy przychylić się do poglądu, iż w takiej sytuacji wymagana jest tu jednak także zgoda pracownika. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jednostronne polecenie wykonywania pracy zdalnej jest wiążące dla pracownika, nie wymaga jego zgody, to jednak trzeba zauważyć, że decyzja o skierowaniu na kwarantannę zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na analogicznych zasadach jak zwolnienie lekarskie. Zatem tutaj wybór należy do pracownika, pracodawca może zlecić pracę zdalną na jego wniosek lub za jego zgodą.

Pracownik może jednak wybrać czy będzie pracował zdalnie czy też powstrzyma się od pracy i skorzysta z wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Pobieranie przez pracownika świadczenia chorobowego jest równoznaczne z tym, że jest całkowicie niezdolny do pracy – pracodawca nie ma zatem możliwości zlecić mu jakichkolwiek zadań służbowych, nawet w formie pracy zdalnej i nie można też łączyć pobierania ww. świadczenia z pracą zdalną. Ta kwestia ma na dniach zostać doprecyzowana – procedowana jest zmiana przepisów, w tym uregulowanie kwestii wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny.

Czy można pracować zdalnie gdy podczas kwarantanny pracownik zachoruje?

               Inaczej wygląda kwestia w sytuacji, gdy w trakcie kwarantanny wystąpią objawy chorobowe i np. na drodze teleporady medycznej lekarz zdecyduje wystawić pracownikowi zwolnienie lekarskie. Wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik podczas zwolnienia nie wykonuje swoich obowiązków służbowych i korzysta natomiast z wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego wynoszącego 80 % wynagrodzenia.

Autor r.pr. Agnieszka Sobota