fbpx
,

Asysta Policji podczas wykonywania czynności służbowych – ważna regulacja dla całej branży wod-kan, o której mało kto wie?

  Dla pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a zwłaszcza osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze, jak również prawników zajmujących się bieżącą obsługą prawną tych podmiotów, podstawowym aktem prawnym, którego treść niektóre ze wspomnianych powyżej osób znają z pewnością na pamięć, jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa w kilkudziesięciu artykułach określa zasady i warunki zbiorowego…

 

Dla pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a zwłaszcza osób pełniących funkcje kierownicze i zarządcze, jak również prawników zajmujących się bieżącą obsługą prawną tych podmiotów, podstawowym aktem prawnym, którego treść niektóre ze wspomnianych powyżej osób znają z pewnością na pamięć, jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa w kilkudziesięciu artykułach określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady: a) działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, b) tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, c) ochrony interesów odbiorców usług, 
z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów, a także wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czy tryb zatwierdzania taryf oraz organ regulacyjny i jego zadania.

Dla pracowników służb technicznych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych niezwykle istotnym w ich codziennej praktyce zawodowej jest art. 7 ustawy, który stanowi, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej 
i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7 (odbiorców usług), w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań 
i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ustęp 1, tak stanowi.

Niewiele osób jednak wie, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podobnie jak i inne podmioty zarządzające systemami infrastruktury krytycznej, uzyskały w okresie trwającej pandemii nowe uprawnienia, które mogą okazać się niezwykle pomocne w realizacji codziennych obowiązków związanych ze świadczeniem usług i wykonywaniem innych niezbędnych czynności. Mianowicie 
w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. „Tarcza 2.0”), która weszła w życie w dniu 8 marca 2020 r., oprócz regulacji, których przedmiotem była ochrona przedsiębiorców i pracowników, wprowadzono między innymi przepisy, 
z którymi bezwzględnie powinni zapoznać się pracownicy branży wodociągowo-kanalizacyjnej, albowiem mogą one w wielu przypadkach umożliwić lub wydatnie ułatwić przeprowadzenie czynności służbowych. 

Otóż zgodnie z treścią art. 11e ustęp 1 ustawy właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie.

Zgodnie z ustępem 2 asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ustępie 1, lub jego upoważnionego przedstawiciela, właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowodów potwierdzających odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku. Funkcjonariusz Policji, asystując przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ustępie 1, zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom czynności, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach oraz zapewnia zachowanie porządku (ustęp 3). 
Co niezmiernie istotne, regulacja ustępu 2 obejmuje także sytuację braku możliwości kontaktu 
z właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą nieruchomości, w tym budynku.

Zgodnie z ustępem 5 z czynności, o których mowa w ustępie 1, jest sporządzany protokół, 
w szczególności uwzględniający zakres czynności wykonanych w celu wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub do budynku. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, ze wskazaniem dokładnego terminu i czasu zdarzenia, opisem przeprowadzonych czynności oraz podpisami przedstawiciela właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ustępie 1, oraz funkcjonariusza Policji.

Po zakończeniu czynności, o których mowa w ustępie 1, właściciel infrastruktury lub urządzeń jest obowiązany do zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed dostępem osób niepowołanych, niezwłocznego poinformowania jego właściciela, użytkownika lub zarządcy o zaistniałym stanie faktycznym oraz do naprawienia szkód, o ile powstały w związku z prowadzonymi czynnościami.

W przypadkach, gdy nieruchomość lub budynek są objęte ograniczeniem dostępu osób z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ustępy 1-4 stosuje się odpowiednio, przy czym wejście lub wjazd na teren tej nieruchomości lub tego budynku jest możliwy po uzgodnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Podsumowanie

Wprowadzoną przez ustawodawcę regulację należy ocenić pozytywnie, albowiem określony nią mechanizm pozwala na szybką, sprawną i zabezpieczoną działaniami Policji interwencję służb technicznych w celu wykonania niezbędnych czynności koniecznych dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług. Co warte podkreślenia, czynności te nie ograniczają się li tylko do czynności, 
o których mowa w art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ale mogą dotyczyć także wykonania niezbędnych prac budowlanych, bez których przywrócenie lub zabezpieczenie ciągłości usług nie byłoby możliwe.

autor r.pr. Andrzej Herman