fbpx
,

ALERT PRAWNY!!!

Informujemy, iż 18.10.2021 r. został podany do wiadomości rządowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów – „whistleblowers”. Jest to długo wyczekiwany akt prawny w zakresie wdrożenia do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jego publikacja ma o tyle istotne znaczenie, iż termin na implementację Dyrektywy do systemów prawnych państw członkowskich UE mija już 17 grudnia 2021!

Pojęcie sygnalisty zostało określone bardzo szeroko, zarówno na gruncie ww. Dyrektywy, jak i polskiej ustawy. Sygnalistą, na podstawie ww. aktów można nazwać osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym  pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał, kandydata na pracownika, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza. 

Nieprawidłowości, jakich zgłoszenia może dokonać sygnalista, to wyłącznie przykładowo – unikanie opodatkowania, dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji czy zachowania działające na szkodę środowiska. Szczegółowy zakres zagadnień objętych możliwością zgłaszania naruszeń wskazuje ustawa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by pracodawcy wyznaczyli szerszy zakres nieprawidłowości, objętych procedurą zgłoszeń. 

Polski projekty ustawy, na podstawie założeń Dyrektywy, uszczegóławia zakres jej zastosowania – w treści projektu ustawy zostało wskazane, iż obowiązek wdrożenia kanału zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników, z tym że realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników  następuje do dnia 17 grudnia 2023 r. Ustawa zatem, odmiennie niż Dyrektywa, nie dzieli momentu wejścia w życie nowych obowiązków od statusu publicznego czy prywatnego danego podmiotu prawnego. 

Projekt ustawy przewiduje szereg obowiązków, do których należeć będzie m.in. : 

  • utworzenie wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń objętych Dyrektywą, zapewniających poufność danych osoby zgłaszającej jak i naruszającej, umożliwiające dokonanie zgłoszenia na piśmie lub ustnie 
  • ustanowienie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w formie wewnątrzzakładowego aktu prawnego określającego wewnętrzna procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, z zapewnieniem sygnalistom poufności i anonimowości, jak i należytej ochrony przed działaniami odwetowymi, przy konsultacji ich treści z zakładowymi organizacjami związkowymi albo przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników (jeśli u pracodawcy nie będą działały zakładowe organizacje związkowe),
  • możliwa konieczność prowadzenia zmian organizacyjnych w strukturze podmiotu, polegających na wyszczególnieniu komórek organizacyjnych lub osób zajmujących się kompleksowo zgłaszanymi naruszeniami, 
  • obsługa zgłaszanych naruszeń i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozpoznania i wyeliminowania, 
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Jak przygotować się do nowych obowiązków ?

KTW. Legal przeprowadzi Cię sprawnie przez ten proces przy niezbędnym wsparciu informatycznym Expert. Legal

Co oferujemy :

  • audyt aktualnie obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego pod kątem ich zgodności z Dyrektywą, 
  • stworzenie, jak i następnie wdrożenie (również z uwzględnieniem rozmów z przedstawicielami pracowników czy związkami zawodowymi) regulaminów zgłoszeń wewnętrznych w tym odpowiadających im polityk RODO gwarantujących należytą poufność danych uczestników procesu i ich anonimowość
  • szkolenia wewnętrzne dla pracowników z zakresu nowych regulacji i wewnętrznych procedur
  • wdrożenie, przy udziale Expert. Legal, programu informatycznego spełniającego w pełni wszystkie normy Dyrektywy jako wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń oraz wsparcie w jego obsłudze, w tym szkolenia z obsługi systemu
  • wsparcie prawne przy analizie zgłoszeń i reakcji na zgłoszenia

Nie czekaj na ostatni moment, rozpocznij przygotowania do nowych wyzwań prawnych już dziś!

autor r.pr. Martyna Drobnicka