fbpx

Ulga na złe długi – brak podatku od niezapłaconych faktur

Jakiś czas temu ustawodawca wprowadził do naszego porządku prawnego mechanizm funkcjonujący zarówno na gruncie PIT jak i VAT, a umożliwiający korygowanie rozliczeń podatkowych związanych z fakturami, które nie zostały uregulowane przez dłużników. Poniżej opisujemy ogólne zasady i warunki skorzystania z tej ulgi z perspektywy wierzyciela, który nie otrzymał należności za wykonaną usługę lub dostarczony produkt.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Wierzyciel, który nie otrzymał należności lub jej części w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, ma prawo zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części albo zwiększyć poniesioną stratę, o ile wcześniej zaliczył wartość tej wierzytelności do przychodów należnych i wierzytelność do dnia złożenia zeznania podatkowego nie została uregulowana lub zbyta.

Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

Ulgę można stosować w rozliczeniach miesięcznych, zwiększając albo zmniejszając dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki. W przypadku, kiedy wierzyciel zobowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty, korekty dokonuje już od miesiąca, w którym zobowiązanie zostało uregulowane (przy ustalaniu zaliczki na podatek).

Ulga na złe długi w VAT

Na gruncie VAT pamiętać należy o tym, że ulga za złe długi nie dotyczy transakcji z udziałem przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi podatnikami podatku VAT oraz przedsiębiorców zagranicznych.

Firma, której należności nie zostaną uregulowane może – po uprawdopodobnieniu nieściągalności – dokonać korekty należnego podatku (naliczonego w swojej fakturze). Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Co istotne, korekta nie powoduje, że wierzyciel ma obowiązek poinformować dłużnika o jej wykonaniu i o wierzytelności – to dłużnik musi pilnować tych terminów.

Warunkami do zastosowania tej ulgi poza upływem 90 dni jest, by:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług były realizowane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego) lub w trakcie likwidacji
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty: wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono.

Korekta może nastąpić w rozliczeniu za bieżący okres rozliczeniowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia płatności. Należy pamiętać o tym, by powiadomić o korekcie urząd skarbowy załączając do deklaracji VAT-7 (przy rozliczeniu miesięcznym) lub VAT-7K (przy rozliczaniu kwartalnym) załącznik VAT-ZD.

autor: radca prawny Tomasz Sobański