fbpx
, ,

Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

W tym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opublikowało pierwszy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, stworzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ustawa ta ma zastąpić przepisy regulujące proces zatrudniania cudzoziemców, znajdujące się obecnie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Co istotne, jej planowane wejście w życie przewidywane jest jeszcze do końca 2022 r., tym bardziej, iż wdrożenie stanowić będzie wyraz realizacji jednego z kamieni milowych przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy. 

Ustawa ta ma na celu przede wszystkim uelastycznienie procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców a tym samym ich usprawnienie oraz skrócenie czasu ich trwania, jak również ich utransparentnienie. Niewątpliwie szykują się rewolucyjne zmiany. 

Przede wszystkim mocą ustawy dojdzie do:

  • pełnej elektronizacji procedur od momentu złożenia wniosku do jego odbioru, zarówno dla strony pracodawcy jak i cudzoziemca, jak i powiązania systemu teleinformatycznego z wszelkimi instytucjami zaangażowanymi w procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców, w tym Straż Graniczą, ZUS, KRK, KRS, KAS
  • likwidacji tzw. testu rynku pracy, a więc potrzeby uzyskiwania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku
  • stworzenia w ramach systemu teleinformatycznego bazy wynagrodzeń, która pozwoli na wiarygodną ocenę czy wynagrodzenie proponowane cudzoziemcowi jest porównywalne do wynagrodzeń oferowanych na lokalnym rynku pracy
  • wprowadzenia ułatwień legalizacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • wprowadzenia ułatwień w kontynuacji pracy na podstawie już wydanych zezwoleń
  • wprowadzenia obligatoryjnej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy
  • ustalenia minimalnej wartości grzywny za naruszenie regulacji zatrudnienia w stosunku do jednego cudzoziemca – grzywny globalnie uzależnione będą zatem od łącznej liczby zatrudnianych cudzoziemców.

Powyższe stanowią jedne z głównych, lecz wyłącznie nieliczne ze zmian jakie wprowadza ustawa. 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu prac nad tym dokumentem i kolejnych istotnych modyfikacjach, które ma zaprowadzić w polskich regulacjach dotyczących procesu zatrudniania cudzoziemców.

autor: radca prawny Martyna Drobnicka