fbpx
,

Konsekwencje odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, przewidywane na 1 lipca 2023 r. wpłynie na ustanie obowiązywania regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawą covidową).

O konsekwencjach odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego dla pracodawców pisaliśmy już w naszym poprzednim artykule.
Dziś wyjaśniamy jakie konsekwencje będzie to miało dla kwestii pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

Legalny pobyt na terenie RP

Zgodnie z ustawą covidową, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszony był termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały czy zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Termin ten uległ przedłożeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, a więc obecnie stanu epidemicznego. Zatem pobyt cudzoziemca w ww. przedłużonym okresie będzie mógł być uznawany za legalny do dnia 31 lipca 2023 r., o ile odpowiedni wniosek w tym terminie zostanie złożony. 

Kolejny przepis ustawy covidowej do czasu upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a więc aktualnie 31 lipca 2023 r., uznawał za legalny pobyt cudzoziemca, który w dniu kiedy ogłoszono po raz pierwszy stan zagrożenia epidemicznego przebywał na terenie RP na podstawie wizy Schengen, wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie, ci cudzoziemcy, mogli również legalnie wykonywać pracę, o ile posiadali ku temu ważne dokumenty legalizujące pracę.
Tym samym dla tych osób, z upływem 31 lipca zakończy się legalny pobyt w Polsce. 

Do 31 lipca 2023 r. za przedłużony także należy uważać okres ważności kart pobytu, który upłynął w czasie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Podobna sytuacja dotyczy osób, wobec w których w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii upłynął okres ważności wizy krajowej czy zezwolenia na pobyt czasowy – 31 lipca 2023 r. wypada ostatni termin legalnego pobytu na podstawie tych dokumentów. 

Legalna praca na terenie RP

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Zatem 31 lipca 2023 r., znając już datę zakończenia stanu epidemicznego, należy uznać, iż zakończy się okres ważności tych zezwoleń.

UWAGA ! wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na pracę należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego zezwolenia na mocy ustawy covidowej, a więc 31 lipca 2023 r. Jeżeli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego czy epidemii upłynął okres wykonywania pracy wskazany w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, również do 31 lipca 2023 r. cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę a okresu pracy przysługującego na ten czas nie zalicza się np. do limitów okresów, w których praca na oświadczeniu jest możliwa. 

31 lipca będzie także ostatnim dniem, do którego przedłużono termin do dobrowolnego powrotu cudzoziemca do kraju lub opuszczenia naszego kraju. 

Data 31 lipca będzie zatem znaczącą datą w życiu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. Z uwagi na jednoznaczne określenie w przepisach covidowych rygoru określającego konsekwencje upływu 30 dni po dniu następującym od ustania stanu zagrożenia epidemicznego, cudzoziemcy, w świetle projektu rozporządzenia, powinni już dziś podjąć kroki celem zalegalizowania swej pracy lub pobytu w Polsce.

Co istotne, przepisy dotyczące zmiany zasad legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w związku z COVID uchyliła ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustawjednak jako termin uchylenia wskazała 24 sierpnia 2023 r. 

Obecnie, z uwagi na planowane zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r., skutek wskazany w tych przepisach wystąpi pierwszy – a więc ważność wszelkich dokumentów legalizacyjnych upłynie z datą 31 lipca 2023 r. nie zaś 24 sierpnia 2023 r., co może okazać się mylące i na co powinno się zwrócić uwagę. 

W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu, ze specjalistami KTW.Legal, którzy mogą wesprzeć Państwa w przeprowadzeniu tych procesów.

autor: radca prawny Martyna Drobnicka