fbpx

Strategia podatkowa czyli obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych

Zgodnie z przepisem art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który wszedł w życie na początku ubiegłego roku, na podatników CIT osiągających przychody przekraczające równowartość 50 mln euro rocznie (przeliczonych na PLN) – czyli tzw. dużych podatników, których rozliczenia podatkowe są upubliczniane oraz na podatkowe grupy kapitałowe (niezależnie od wartości jej przychodów) nałożony został obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej.

Co ma obejmować informacja? 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności m. in. informacje o:  

  • stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, 
  • realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, 
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki,  
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,  
  • złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej czy wiążącej informacji akcyzowej. 

Czy są jakieś wyjątki?
Tak, z obowiązku wyłączone są te informacje, które są objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

Jaki jest sposób publikacji?
Informację o realizowanej strategii podatkowej zobowiązany podatnik zamieszcza w języku polskim na swojej stronie internetowej, a jeśli takiej nie posiada – to na stronie internetowej podmiotu powiązanego z podatnikiem.

Do kiedy należy opublikować informację?
Informację należy opublikować do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy. 

Czy podatnik musi też poinformować Urząd Skarbowy? 

Tak, należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca ma obowiązek elektronicznie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której publikowana jest informacja o realizacji strategii podatkowej. Termin przekazania takiej informacji jest tożsamy z terminem publikacji, o którym napisaliśmy wyżej. 

Jakie są konsekwencje za naruszenie obowiązku? 

W przypadku niewykonania opisanego obowiązku podatnik podlega karze pieniężnej, którą nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł, stąd warto zadbać o wykonanie tych obowiązków. W razie potrzeby specjaliści KTW.Legal mogą wspomóc Państwa w przygotowaniu takiej strategii podatkowej.

autor: radca prawny Tomasz Sobański