fbpx

Kolejny sukces prawników z KTW.Legal

Cieszymy się z sukcesu naszego Klienta, osiągniętego dzięki fachowej wiedzy i zaangażowaniu radcy prawnego Martyny Jezierskiej, specjalizującej się w dziedzinie zamówień publicznych. Po raz kolejny wiedza i doświadczenie Martyny w temacie rażąco niskiej ceny w ofertach wykonawców, złożonych w postępowaniach o zamówienia publiczne, okazała się nie do zastąpienia.

Krajowa Izba Odwoławcza swoim orzeczeniem potwierdziła, jak ważna jest procedura badania i wyjaśniania rażąco niskiej ceny, której nie można traktować czysto formalistycznie i przeprowadzać jej dla samego przeprowadzenia – aby „odhaczyć”. 

Wraz z naszym Klientem – Wykonawcą, który w rankingu ofert, złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura unijna), znalazł się na drugim miejscu, złożyliśmy odwołanie do KIO co do czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nie przekonały nas bowiem wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej ceny wykonawcy wezwanego do złożenia wyjaśnień, którego oferta została ostatecznie wybrana.
O ile wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień było szczegółowe, wyrażające poważne wątpliwości, zarówno co do ceny oferty w ogóle, jak i w odniesieniu do konkretnych, wskazanych pozycji oferty, o tyle odpowiedź wykonawcy już tak szczegółowa i adekwatna do tego wezwania nie była. Co ważne, wyjaśnienia te nie były także weryfikowalne.

Zamawiający:
– otrzymał wyjaśnienia, a następnie
– bezrefleksyjnie dokonał wyboru oferty tego wykonawcy.

Z wyjaśnień tych wynikało jedynie, że wykonawca ma doświadczenie, należycie realizuje podobne zamówienia, stawkę ustalił na kwotę X, na którą składają się wskazane przez niego ogólnie określone elementy. Wykonawca nie poda jednak ich wysokości, ponieważ jest to tajemnica przedsiębiorstwa, natomiast w zakresie kosztów pracy zapewnia, że oferta bazuje na stawce minimalnej.

Reprezentując naszego Klienta zwróciliśmy uwagę na  nieścisłości i niespójności z dokumentami oferty, nieprawidłowości i ogólnikowość wyjaśnień, na co zamawiający przymknął oko. A tymczasem sytuacja prawna wykonawcy, który złożył wyjaśnienia ogólne, nieadekwatne do wezwania zamawiającego, nie pozwalające na ustalenie, że cena oferty została obliczona prawidłowo, jest taka sama jak sytuacja prawna wykonawcy, który wyjaśnień nie złożył w ogóle.

W efekcie:

KIO uwzględniła nasze odwołanie w całości i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty wybranego pierwotnie wykonawcy oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

Zamówienia publiczne winny być udzielane zgodnie z przepisami i z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przede wszystkim przejrzystości. Jeśli Państwo również macie do czynienia z sytuacjami, jak ta opisana powyżej i macie interes we wniesieniu odwołania, widząc nieprawidłowości po stronie zamawiającego, zapraszamy do skorzystania z fachowej wiedzy specjalistów z KTW.Legal