ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?

  Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. wszystkie dokumenty (wnioski) składane do KRS powinny mieć formę elektroniczną. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Zapraszamy do przeglądu ogólnego kierunku zmian mających na celu elektronizacje postępowania rejestrowego.  Postępowanie przed sądem rejestrowym ma się odbywać wyłączenie w formie elektronicznej – wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-puap. UWAGA: wniosek w formie papierowej…

 

Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. wszystkie dokumenty (wnioski) składane do KRS powinny mieć formę elektroniczną. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Zapraszamy do przeglądu ogólnego kierunku zmian mających na celu elektronizacje postępowania rejestrowego. 

  • Postępowanie przed sądem rejestrowym ma się odbywać wyłączenie w formie elektronicznej – wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-puap. UWAGA: wniosek w formie papierowej nie wywoła skutków prawnych.
  • Załączniki do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się w postaci elektronicznej. UWAGA: w sytuacji gdy załącznik ma formę aktu notarialnego wnioskodawca podaje tylko numer tego aktu z CREWAN, a dokument ten zostanie automatycznie załączony do wniosku.
  • Co w sytuacji kiedy mamy załączniki jedynie w formie papierowej ? Ustawodawca przewidział dwie sytuację. Po pierwsze, możemy załączyć skan takiego dokumentu, którego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona elektronicznie przez notariusza albo pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Po drugie, można załączyć niepoświadczony skan, a następnie (w ciągu 3 dni od złożenia wniosku) przesłać do sądu oryginał albo urzędowo poświadczony odpis.
  • Wniosek nieopłacony w ogóle nie wywoła skutków prawnych, a wnioskodawca nie będzie miał możliwości uzupełnienia opłaty.
  • Postępowanie co do zasady toczy się w formie elektronicznej. Wyjątek: Jeśli sprawa, na skutek środka zaskarżenia (wniesionego elektronicznie), zostanie przekazana do sądu II instancji, dalsze pisma w tej sprawie należy składać w formie papierowej.
  • Akta rejestrowe prowadzone będą wyłącznie w formie elektronicznej. Uwaga: Istniejące akta papierowe nie będą digitalizowane, a akta w wersji elektronicznej nie będą drukowane i załączane do akt papierowych. Jeśli zaś chodzi o akta spraw prowadzonych przez sąd II instancji w sprawach rejestrowych oraz dokumenty składane do akt rejestrowych w wersji papierowej, to będą one – po przetworzeniu na wersję elektroniczną – załączone do akt papierowych, przy czym mają stanowić jedynie wersję pomocniczą wobec akt elektronicznych. Zatem, dla spółki zarejestrowanej przed 1 lipca 2021 r. prowadzone będą akta zarówno w wersji papierowej (obejmujące zdarzenia do 1 lipca 2021 r.) jak i elektronicznej (obejmujące zdarzenia późniejsze).

Podsumowując, elektronizacja postępowania rejestrowego jest kolejnym krokiem w stronę pełnej digitalizacji postępowania sądowego. Dlatego też, jako kancelaria jesteśmy przygotowani do wyzwań z tym związanych korzystając w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców z wszelkich dostępnych platform elektronicznych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w tworzeniu i składaniu pełnej dokumentacji w KRS, w tym także reprezentację naszych Klientów w elektronicznym postępowaniu rejestrowym. 

aplikant radcowski Jakub Zamojski