fbpx

Klauzula informacyjna

„INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO SERWISU KTW.LEGAL

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy Pana/Panią jako osobę korzystającą z formularza kontaktowego serwisu KTW.LEGAL , że:

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka KTW.LEGAL MEDAJ SOBOTA DRZĄSZCZ MAGACZEWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. w Katowicach (40 – 153), ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS) pod numerem KRS: 0000784987, nr NIP: 6342958790, nr REGON: 383308698, dane kontaktowe: Katowice (40 – 153), ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, email: sekretariat@ktw.legal, tel. kontaktowy: +48 32 428 11 16.

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

III. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
1. administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora
2. hostingodawca serwera, na którym zamieszczona jest strona internetowa serwisu administratora („AGNAT” Sp. z o.o., adres: Bydgoszcz, 85 – 022, ul. Gdańska 119)

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu ich zgromadzenia, na koniec roku kalendarzowego, a w przypadku gdy inne obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie określonych danych przez dłuższy okres czasu takie dane będą przechowywane do upływu takiego dłuższego okresu.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO), jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone przez Pana/Panią zapytanie.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.”